Habitatges d'ús turístic i llars compartides

Comunicacions activitat habitatge d'ús turístic

Cal comunicar l'alta, la baixa i les modificacions dels habitatges que es destinen a l'activitat de lloguer turístic a la pàgina web de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, seguint el següent enllaç.

Informació tràmit:

Habitatge d'ús turístic és aquell l'ús del qual els propietaris,  cedeixen a tercers en condicions d'immediata disponibilitat per a una estada de temporada, en règim de lloguer o sota qualsevol altra forma que impliqui contraprestació econòmica. Els cessionaris no poden convertir l'habitatge en llur domicili principal ni secundari.

Els habitatges d'ús turístic se cedeixen unitàriament, en la seva totalitat. No se'n permet la cessió de forma segregada.
Als efectes d'aquest Decret es considera estada de temporada tota ocupació de l'habitatge per un període de temps continu igual o inferior a tres mesos.
Estan sotmesos a l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret tots els habitatges que se cedeixin a tercers de forma reiterada, dues o més vegades a l'any i per un període màxim continuat de 31 dies.

Règim jurídic i comunicació

El propietari o propietària de l'habitatge ha de facilitar a usuaris, veïns i administracions competents un telèfon de contacte, propi o d'una tercera persona que pugui atendre de manera immediata incidències relatives a l'activitat d'habitatge d'ús turístic.

La persona titular de la propietat o, si s'escau, la persona intermediària, ha de garantir un servei d'assistència i manteniment de l'habitatge.

Tots els habitatges d'ús turístic han de disposar de fulls oficials de reclamació/denúncia de l'òrgan competent en matèria de consum de la Generalitat.

La Generalitat de Catalunya notifica el número de registre RTC a la persona propietària i a l'Ajuntament.

El número de registre RTC es necessita per ingressar la taxa turística.

L'habitatge ha de disposar de la cèdula d'habitabilitat que atorga  la Generalitat de Catalunya.

La regulació dels habitatges dùs turístic, es troba al Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya, arts. 221-1 i 221-2.

La taxa municipal del tràmit li arribarà al titular d'acord amb l'Ordenança Fiscal nùm.: 9.