Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
Esteu aquí: Inici / Cambrils / Serveis / Activitats i Establiments / Guia de normativa

Guia de normativa

Recull no exhaustiu de normativa sectorial i d'intervenció d'aplicació a activitats i instal·lacions diverses

RÈGIM D'INTERVENCIÓ

 • Ordenança Municipal Reguladora del Règim d'Intervenció Administrativa de les Activitats i Instal·lacions (OMIAI). (Per les no incloses en normativa estatal o autonòmica).
 • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental.
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
 • Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.
 • Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.
 • Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

 

NORMATIVA BÀSICA APLICACIÓ TÈCNICA DE LES ACTIVITATS

ORDENANCES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE CAMBRILS

 • Ordenança municipal sobre instal·lacions i activitats susceptibles d’emetre fums, gasos, pols, sorolls i vibracions
 • POUM

 

SEGURETAT I PREVENCIÓ EN MATÈRIA D’INCENDIS

 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el “Código Técnico de la Edificación” (CTE).
 1. Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (SI).
 2. Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat (SUA 1-2-3-4-5).
 • Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el “Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials” (RSCIEI).
 • Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
 • Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
 • Ordre INT-324-2012 ITC Genèriques
 • Ordre INT322-2012 ITC RSCIEI
 • Ordre  INT-323-2012 ITC DB SI CTE

PÚBLICA CONCURRÈNCIA

 • Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
 • Reial Decret 2816/1982, de 27 d’agost, Reglament general de policia i espectacles públics i activitats recreatives
 • DECRET 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada

 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

 • Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
 • Llei 3/2003, de 17 de novembre, del soroll.
 • Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, d'avaluació i gestió del soroll ambiental.
 • Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.
 • Reial Decret 1367/2007,  de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, en referència a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.
 • Ordenança Municipal sobre el soroll i les vibracions
 • Mapa de capacitat acústica de Cambrils
 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el “Código Técnico de la Edificación” (CTE): Document Bàsic de protecció davant el soroll (HR).

 

CONTAMINACIÓ LLUMINOSA

 • Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
 • Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
 • Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

 

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES - ACCESSIBILITAT

 • REIAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el “Código Técnico de la Edificación” (CTE): Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat (SUA)
 • DECRET 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
 • Documents DT-1, DT-2, DT-3 i DT-4  i DT-5 de les TAAC (Taules d’accessibilitat a les activitats a Catalunya)

 

ESTALVI ENERGÈTIC i SALUBRITAT

 • REIAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el “Código Técnico de la Edificación” (CTE):

- Document Bàsic d’Estalvi d’energia (HE 4)

- Document bàsic  qualitat aire interior (HS 3)

 

SEGURETAT D’INSTAL·LACIONS

 • REIAL DECRET 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión” (REBT) així com les Instruccions Tècniques Complementàries del mateix (ITCs).
 • REIAL DECRET 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el “Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios” (RITE), i posteriors modificacions.
 • RD 238/2013, de 5 d’abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del  Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per REIAL DECRET 1027/2007, de 20 de juliol.
 • REIAL DECRET 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG i 01 a 11, en el supòsit que els aparells de cocció funcionen amb gas.
 • Instrucció 1/2015, de 12 de març, de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, en relació al procediment a seguir  en les inspeccions a realitzar pels organismes de control, que afecte a instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)
 • Reial Decret  2291/1985, de 8 de novembre, por el que se aprova el Reglamento de d’aparells d’elevació i manutenció.
 • Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 «Ascensors» del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre.
 • Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre.
 • Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 «Instalaciones para suministro a vehículos» y se regulan determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas.
 • Real Decreto 2060/2008 de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Equipos a Presión y sus instrucciones complementarias.

 

PRL

 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
 • Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

 

LEGIONEL·LOSI

 • Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienico-sanitàries  per a la prevenció de la legionel·losi
 • REIAL DECRET 865/2003,  de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els  criteris higienico-sanitaris  per a la prevenció de la legionel·losi

 

AUTOPROTECCIÓ

 • DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

 

PISCINES I PARCS AQUÀTICS

 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el “Código Técnico de la Edificación” (CTE): Document Bàsic de Seguretat davant el risc d’ofegament (SUA 6)
 • Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les  normes sanitàries  aplicables a les piscines d’ús púbic
 • Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic
 • Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.
 • Decret 103/1988, de 28 de març, pel qual es regula la instal·lació i  funcionament de parcs aquàtics.

 

ABOCAMENTS AIGUES RESIDUALS

 • Reglament Comarcal regulador del sistema d'abastament d'aigua i clavegueram.
 • DECRET 130/2003, de 30 de maig, pel qual s’aprova  Reglament dels Serveis Públics de sanejament
 • Reglament Municipal  Regulador de l’ús i els abocaments d’aigües residuals al clavegueram.

 

EMISSIONS A L'ATMOSFERA

 • Llei 34/2007, de 15 de novembre, de protecció de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.
 • Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació.
 • Decret 319/1998, de 15 de desembre, sobre límits d’emissió per a les  instal·lacions Industrials de combustió de potencia tèrmica inferior a 50 MWt i instal·lacions de cogeneració.
 • Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
 • INSTRUCCIÓ TÈCNICA DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I CONTROL DE L'AIRE IT - AT 003

 

RESIDUS

 • Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus.
 • Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

PIROTÈCNIA

 • Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
 • Real Decreto 1335/2012, de 21 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.

 

EMISSIONS RADIOELÈCTRIQUES (antenes de telefonia)

 • REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
 • ORDEN CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones.
 • DECRET 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació.
 • Ley 9/2014, de 9 de mayo de Telecomunicaciones.

 

CENTRES DE CULTE

 • Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009 dels centres de culte.
 • Llei 16/2009, del 22 de juliol,  dels centres de culte.

COMERÇ AMB DEGUSTACIÓ

 • LLEI 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.

Comparteix
Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet

La seva privacitat és important per nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La seva privacitat és important per nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

__ac

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

tree-s

Cookie que controla la navegació. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

I18N_LANGUAGE

Cookie generada per mostrar traduccions segons l'idioma del web. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

 • _ga  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira als 2 anys.
 • _gid  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira al cap d'un dia.
 • _gat  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira després d'1 minut.
 • _gac_  Inclou informació de la campanya relativa a l'usuari. Expira als 90 dies.
Cookies de Tercers

Google Translator

Cookie de Google que permet mostrar traduccions de la web a altres idiomes.

Les cookies generades per google translator son les següents:

 • googtrans  Emmagatzema l'idioma al que es vol traduir la web. Expira al tancar la sessió.
 • googtransopt  Emmagatzema les preferències de l'usuari. Expira als 2 anys.