Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
El port de Cambrils
El far vermell
Torre del Port de Cambrils
Esteu aquí: Inici / Cambrils / Ajuntament / Informació Econòmica / Serveis econòmics / Gestió de taxes i tributs / Taxa de recollida d'escombraries

Taxa de recollida d'escombraries

Taxa de recollida d'escombraries

1.-Què constitueix el fet imposable?

La prestació del servei de recepció obligatòria de recollida d'escombraries d'habitatges, allotjaments, locals o establiments i els corresponents de conducció, trasbalsament, abocament, manipulació i eliminació d'aquestes.

 

2.-Qui l'ha de pagar?

Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques així com les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o activitats locals que presti o realitzi l'Ajuntament.

Tindran la condició de substituts del contribuent en aquesta taxa quan beneficiï o afecti als ocupants d'habitatges o locals, els propietaris dels esmentats immobles que podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

 

3.-Com es determina l'import a satisfer?

Les quotes tributàries són les fixades a l'Ordenança fiscal. 

La quota tributària d'aquesta taxa es computarà amb caràcter anual e irreductible, tenint com a base l'any natural.

Malgrat això;

1.-En els casos d'altes d'habitatges per noves construccions, l'import de la taxa a satisfer es prorratejarà per trimestres naturals, prenent com a data d'alta la del certificat final de l'obra.

2.-Les quotes de la taxa d'escombraries de locals amb activitat una vegada meritades no són prorratejables però, sense perjudici d'això, si l'inici de  l'exercici de l'activitat en un local fos posterior al 30 de juny, únicament es meritarà fins al final d'any, el 50 % de la quota tributària a aplicar, i que ve regulada a l'Ordenança fiscal.

 

4.-De quines bonificacions i exempcions podem gaudir?

Estaran exemptes de pagament d'aquesta taxa aquelles persones, que compleixin els requisits establerts en les Bases, que regirà la concessió de les excepcions de la taxa d'escombraries d'habitatges per a majors de 65 anys, degudament aprovades per aquest Ajuntament, de concessió d'ajuts.

La seva concessió s'establirà a instància de part.

 

5.-Quan es merita la taxa?

Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'inicia la prestació del servei, entenent-se iniciada, donada la naturalesa de recepció obligatòria del mateix, quan estigui establert i en funcionament el servei municipal de recollida d'escombraries domiciliàries en els carrers o llocs on figuren els habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa. La taxa s'acredita el dia 1 de gener tenint com a base l'any natural.

Contingut relacionat
Comparteix
Ajuntament de Cambils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet