Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
El port de Cambrils
El far vermell
Torre del Port de Cambrils
Esteu aquí: Inici / Cambrils / Ajuntament / Informació Econòmica / Serveis econòmics / Gestió de taxes i tributs / Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

1.-Qui ha de pagar l'impost?

Les persones a nom de qui consti el vehicle en el permís de circulació.

 

2.-Com es determina la quota a pagar?

L'impost s'exigeix d'acord amb un quadre de tarifes que fixa cada Ajuntament, dins dels límits legals, segons la classe (turisme, camió, etc.) i les característiques (cavalls fiscals, kg de càrrega, etc.) del vehicle.

 

3.-Què cal fer en el cas de vehicles nous, canvis de titularitat o baixes definitives?

Els vehicles nous només han de pagar els trimestres que hi hagi des de la data de matriculació fins al final de l'exercici. Per exemple, si matriculeu el vehicle el dia 20 de juliol només haureu de pagar dos trimestres.

En el cas de venda o canvi de titularitat del vehicle, el venedor està obligat a pagar la totalitat de l'impost anyal, amb independència dels pactes entre particulars, que no afecten a l'Administració.

Si doneu de baixa definitivament el vostre vehicle, podeu sol.licitar per escrit a l'Ajuntament la devolució dels trimestres posteriors als de la baixa.

En aquests casos de canvis de titularitat o de baixes definitives, cal que aneu a la Prefectura Provincial de Trànsit -Plaça Imperial Tarraco, 6, de Tarragona, tel. (977) 22 11 96.

En el casos de canvi de titularitat del vehicle cal aportar a la Prefectura Provincial de Trànsit el rebut de l'impost pagat corresponent a l'any actual o a l'anterior a aquell en què es realitzi el tràmit.

 

4.- De quines bonificacions puc gaudir?

S'estableix una bonificació  del 100 % pels vehicles que tenen una antiguitat  mínima de  25 anys . La antiguitat es contarà des de la data de la seva fabricació, si aquesta no es coneix, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o si manca, la data en que el corresponent tipus o variant es deixà de fabricar. Els vehicles amb motor elèctric gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota de l'impost. Per gaudir d'aquesta bonificació els interessats hauran d'acompanyar a l'escrit de sol·licitud, fotocòpia de la documentació tècnica del vehicle. Per beneficiar-se de les anteriors bonificacions els interessats hauran d'instar la seva concessió, indicant les característiques del vehicle, la matrícula i la causa de bonificació i per acreditar- la l'Administració Municipal lliurarà el corresponent document.

Exempció del tribut de vehicles per a persones discapacitades, amb mobilitat reduïda i els matriculats a nom de minusvàlids:

Els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per a el seu ús exclusiu, se'ls hi aplicarà l'exempció, en tant es mantinguin les esmentades circumstàncies, tant pel que fa a vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport.

Es consideren persones amb minusvalía  aquelles que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 %.

Les exempcions previstes en aquest apartat i en l'anterior no s'aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d'un vehicle simultàniament.

Per poder gaudir de l'exempció a que fa referència el present apartat els interessat hauran de justificar el destí del vehicle, aportant a l'Ajuntament acreditació suficient de les persones que transporten amb el vehicle per al qual es sol·licita l'exempció, així com document oficial acreditatiu del grau de minusvalia que els afecta emès per l'òrgan competent.

 

5.-Com es merita la Taxa?

La meritació d'aquest impost es produeix el dia 1 de gener de cada exercici, la qual cosa significa que, si el vehicle es transmet amb posteritat a aquella data, la quota correspon satisfer-la a qui era titular a l'inici del referit període impositiu.

Contingut relacionat
Comparteix
Ajuntament de Cambils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet