Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
Esteu aquí: Inici / Cambrils / Ajuntament / Informació Econòmica / Serveis econòmics / Gestió de taxes i tributs / Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

Qui ha de pagar l'impost?

A partir de la transmissió de la propietat d’un immoble o de la constitució o transmissió de drets reals sobre immobles (per exemple un usdefruit, nua propietat etc.), s’ha de pagar l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, també conegut com plusvàlua.

En el cas de la venda d’una propietat (pis, plaça d’aparcament, traster, botiga, casa, etc.) ha de pagar l’impost la persona, empresa o entitat que ven, per l’increment del valor que ha experimentat el terreny mentre n’ha estat propietària. Si el transmissor/a o venedor/a és una persona física no resident a Espanya, l’obligat/da al pagament serà l’adquirent.


En el cas d’herència o donació, és el nou/va propietari/a qui ha de pagar l’impost.

 

Data de transmissió o constitució de drets

És la data en la qual l’immoble canvia de propietari/a. Quan la transmissió és per defunció (herències o llegats) la data de transmissió és la data de la defunció. En la resta de casos la data és la del document públic que reflecteix la transmissió (escriptura, data de signatura del testimoni pel Secretari Judicial en el casos d’adjudicacions judicials, data de l’acte d’ocupació en els casos d’expropiació...).
La data d’un document privat no compta sinó la data del dia en que el document ha estat incorporat o inscrit en un registre públic; d’acord amb el dia de la mort de qualsevol de les parts que l’han signat, o d’acord amb el dia en què s’ha lliurat a un funcionari públic per raó del seu ofici.

Quota

Hi han dos formes de càlcul de  la quota de l’impost :

1-Càlcul en funció del valor cadastral del terreny en el moment de la transmissió i dels anys que el transmissor/a n’ha estat propietari/a (es calcula vint anys com a màxim). Per determinar-ne l’import, cal multiplicar el valor del terreny pel coeficient que tot seguit s’indica determinat pels anys de tinença de l’immoble  i al resultat cal aplicar-hi el tipus impositiu, que és del 30%.

Coeficients aplicables:

Període de generació

Coeficient

Inferior a 1 any

0,14

1 any

0,13

2 anys

0,15

3 anys

0,16

4 anys

0,17

5 anys

0,17

6 anys

0,16

7 anys

0,12

8 anys

0,10

9 anys

0,09

10 anys

0,08

11 anys

0,08

12 anys

0,08

13 anys

0,08

14 anys

0,10

15 anys

0,12

16 anys

0,16

17 anys

0,20

18 anys

0,26

19 anys

0,36

Igual o superior a 20 anys

0,45

 

2-Càlcul en funció de l’increment real de valor de sòl del terreny (diferència entre el preu econòmic en la data de transmissió i en la data  adquisició)

Quan els interessats sol·licitin i es constati que l’import de l’increment de valor és inferior a l’import de la base imposable determinada amb el sistema de càlcul exposat anteriorment (valor cadastral sòl), es prendrà com a base de càlcul la base imposable de l’import d’aquest increment, i la quota a pagar serà el resultat d’aplicar a aquesta base imposable el tipus del 30%.

 

 • Quan la persona transmitent ha adquirit el terreny en quotes o porcions en diferents dates, es considera tantes bases imposables com dates d’adquisició. S’aplica de la següent forma:
 • El valor de terreny es calcula en proporció a la quota o fracció adquirida en cada data.
 • A cadascuna de les parts s’aplica el percentatge d’increment que correspon a cada període.
 • El valor cadastral del terreny consta en el rebut de l’impost sobre béns immobles.
 • Més detalls del càlcul de la quota a les ordenances fiscals.

 

No han de pagar

Hi ha alguns casos en què, encara que es produeixi una transmissió, no s’ha de fer liquidació de plusvàlua:

 

 • L’increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de rústics a efectes de l’Impost sobre béns immobles. En conseqüència amb això, està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans, a efectes de l’esmentat Impost sobre béns immobles, amb independència que estiguin o no contemplats com a tals en el Cadastre o en el Padró d’aquell.
 • Les aportacions de béns i drets fetes pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que es verifiquen a favor seu i en el seu pagament i les transmissions que es facin els cònjuges com a pagament del seus havers comuns.
 • Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat o divorci matrimonial.
 • En la posterior transmissió dels terrenys que descriuen els 2 últims  apartats anteriors, es considera que no s’ha interromput el còmput dels anys, pel que fa al càlcul de la plusvàlua. Per exemple, uns cònjuges compren un habitatge l’any 1990 i es divorcien l’any 1995, i l’habitatge queda per un dels cònjuges segons sentència judicial. Posteriorment (any 2000), aquest habitatge es ven, i la plusvàlua que s’ha de pagar és la referida al període de 1990 al 2000: no es té en compte la transmissió del 1995.
 • Amb ocasió de les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària S.A. regulada a la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit, que se li hagin transferit, d’acord amb l’establert a l’article 48 del Reial Decret 1559/2012, de 15 de novembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de les societats de gestió actius.
 • Amb ocasió de les aportacions o transmissions realitzades per la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària S.A.  a entitats participades directa o indirectament per aquesta societat en al menys el 50 per cent el capital, fons propis, resultats o drets de vot de l’entitat participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa.
 • Amb ocasió de les aportacions o transmissions realitzades per la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària S.A., o per les entitats constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objecte social, als fons d’actius bancaris, a que es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre.
 • Les aportacions o transmissions que es produeixin entre els esmentats Fons durant el període de temps de manteniment  de l’exposició dels Fons de Reestructuració Ordenada Bancària als Fons, previst a l’apartat 10 d’aquesta disposició addicional desena.

En la posterior transmissió dels immobles s’entendrà que el nombre d’anys al llarg dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor dels terrenys no s’ha interromput per causa de la transmissió derivada de les operacions previstes en aquest apartat.

 • Les transmissions de terrenys  de naturalesa urbana derivades d’operacions a les quals resulti aplicable el règim especial regulat en el capítol VII del Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre societats a excepció de les relatives a terrenys que s’aportin a l’empara del previst a l’article 87 d’aquesta Llei quan no es trobin integrats en una branca de l’activitat.

 

En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s’entendrà que el nombre d’anys al llarg dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor no s’ha interromput per causa de la transmissió derivada de les operacions previstes en el darrer paràgraf.

 • No es produirà la subjecció a l’impost en les transmissions de terrenys respecte dels quals es constati la inexistència d’increment de valor per diferència entre els valors dels terrenys en les dates de transmissió i adquisició.

 

L’interessat haurà d’acreditar la inexistència d’increment de valor i presentar la declaració aportant els títols que documentin la transmissió i l’adquisició.

 

Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifesten a conseqüència de:

 • La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud.
 • Les transmissions de béns, que es trobin dintre del perímetre delimitat com a Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons l’establert a la Llei 16/85, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Estatal, quan els seus propietaris o titulars de drets acreditin que s’ha realitzat a llur càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles.


Per gaudir d’aquesta exempció caldrà reunir els següents requisits:

 

 • Les obres de conservació, millora o rehabilitació s’han de realitzar durant el període de generació del tribut.
 • El cost de les obres haurà de representar com a mínim el 10 per 100 del valor cadastral de l’immoble.


Amb la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació:

 

 • Acreditació que el bé immoble es troba dintre del perímetre delimitat com a Conjunt Històric i Artístic, o que ha estat declarat individualment d’interès cultural.
 • Llicència municipal autoritzant les obres.
 • Certificat expedit per la direcció de les obres, en el que es posi de manifest que l’actuació ha consistit en la realització d’obres de conservació, millora o rehabilitació, així com el cost d’execució de les mateixes.
 • Les transmissions fetes en concepte de dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o el seu   garant, per la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contreta amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, faci l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
 • També estan exemptes, les transmissions de l’habitatge en les quals es presentin els requisits anteriors, en concepte d’execucions hipotecàries judicials o notarials.
 • No resultarà d’aplicació aquesta exempció quan el transmitent deutor o garant o qualsevol altre membre de la unitat familiar disposi d’altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar l’alienació de l’habitatge.
 • A aquests efectes, es considera habitatge habitual quan el contribuent ha estat empadronat de manera ininterrompuda durant, almenys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l’adquisició si l’esmentat termini fos inferior als dos anys.
 • Respecte al concepte d’unitat familiar, s’atén al que disposa la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. A aquests efectes, s’equipara el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.

 

També estan exempts d’aquest impost els increments de valor corresponents quan la condició de subjecte passiu recau sobre les persones o les entitats següents:
L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, a les que pertanyi el municipi, així com els organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les comunitats autònomes i d’aquestes entitats locals.

 

 • El municipi de la imposició i demés entitats locals integrades o en les que s’integri aquest municipi, així com les seves respectives entitats de dret públic d’anàleg caràcter al dels organismes autònoms de l’Estat.
 • Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de benèfic docents.
 • Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social, regulades a la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.
 • Els titulars de concessions administratives reversibles respecte als terrenys afectes a aquestes.
 • La Creu Roja Espanyola
 • Les persones o entitats a favor de les quals s’hagi reconegut l’exempció en tractats o convenis internacionals.

 

Bonificacions

 • En les transmissions per causa de mort referents a l’habitatge habitual del causant, considerant-se com a tal habitatge, un traster i fins una plaça d’aparcament sempre i quan es trobin situats al mateix edifici, es pot gaudir d’un 50 % de bonificació en la quota, quan els adquirents siguin el cònjuge, els descendents o adoptats i els ascendents i adoptants.
 • En el cas de parelles de fet, per gaudir de la bonificació, caldrà que la parella estigui inscrita en un registre oficial o haver formalitzat la seva relació en escriptura pública i s’haurà d’acreditar un mínim de dos anys de convivència o descendència comú.
 • Aquesta bonificació s’aplicarà d’ofici amb les dades disponibles al Departament de Gestió Tributària. Tanmateix, quan el contribuent vulgui acreditar alguna dada rellevant als efectes de la liquidació, l’aplicació d’aquesta bonificació requerirà la prèvia sol·licitud de la persona interessada.
 • El gaudi definitiu d’aquesta bonificació resta condicionat al manteniment de l’adquisició en el patrimoni de l’adquirent durant els tres anys següents a la mort del causant, llevat que morís l’adquirent dins d’aquest termini. En cas de no complir-se aquest requisit, s’haurà d’abonar la part de l’impost que s’hagués deixat d’ingressar com a conseqüència de la bonificació practicada, en aquest cas l’Ajuntament realitzarà la liquidació corresponent


Pagament

El pagament de la liquidació es pot fer en els terminis indicats als dors,  a qualsevol de les entitats col·laboradores relacionades al dors de l’imprès de liquidació, directament a la Recaptació Municipal, o clicant aquí a Pagaments on-line

 

Inscripció al Registre de la Propietat

És requisit previ a la inscripció en el Registre de la Propietat, la presentació de la corresponent autoliquidació, liquidació o document justificatiu de la declaració.

 

Més informació

 • Ordenances fiscals. Plusvàlua
 • Consulteu el Servei d’Atenció telefònica

 

Tràmit presentació declaració de l’Impost de plusvàlua

 

Què necessiteu saber?

Com es fa el tràmit?

Per la presentació de  la declaració de la plusvàlua a efectes de la seva valoració, i posterior emissió de la liquidació de l’impost, s’ha de tenir en compte:

 • La declaració s’ha de presentar en els següents terminis, a comptar a partir de la data de transmissió o meritació de l’impost:

-Quan es tracti d’actes entre-vius, el termini serà de trenta dies hàbils.

-Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins un any a sol·licitud del subjecte passiu, o obligat al pagament.

 • El Tràmit el pot fer el subjecte passiu o qualsevol persona o entitat que actuï  en representació  (notaris, assessories...) en tal cas s’haurà d’acreditar la representació, presentat còpia DNI  declarant o presentador, poders notarials, o autorització expressa del subjecte passiu a favor del representant.

Podeu obtenir un model d’autorització accedint al document annexat al peu d’aquesta fitxa.

 • La declaració requereix la presentació  dels    documents de transmissió contenint els elements tributaris imprescindibles per practicar la liquidació corresponent (escriptura notarial, autos d’adjudicació judicial en els diferents tipus  de procediments, adjudicacions hipotecàries, divorcis i conveni regulador, etc., ) i
 • La  declaració es pot presentar mitjançant  les següents vies:

 

1-Telemàticament,  des d’aquesta aplicació, el procés us sol·licita  identificació,   adjuntant el document de transmissió (escriptures, etc...) en format pdf, us podeu imprimir el document justificant de presentació de la declaració de l’impost per la inscripció en el Registre de la Propietat de Cambrils.

Podeu consultar la guia de tramitació,  annexada al peu d’aquesta fitxa.

(Obligatorietat de les entitats mercantils a presentar telemàticament les seves declaracions i comunicacions davant les Administracions Públiques.)

2-Únicament en el cas que no disposeu de cap autentificació electrònica, mitjançant correu electrònic dirigit al mail plusvalues@cambrils.org, adjuntant els documents de transmissió en format pdf.

3-Mitjançant correu postal, dirigit a l’Ajuntament de Cambrils, Unitat de Gestió Tributària.

4-Presencialment a les Oficines de la Unitat de Gestió Tributària de l’Ajuntament de Cambrils.

Tramitant la presentació de la declaració per qualsevol d’aquestes 4 vies, l’Ajuntament realitzarà la notificació  de la liquidació  de l’impost per correu postal,  en el domicili declarat per l’obligat al pagament en els documents de transmissió, o  en el domicili sol·licitat expressament  per la persona declarant, o telemàticament al correu electrònic indicat per l’interessat, amb indicació del períodes de pagament,   forma de pagament, etc.

 

Més informació

 • Consulteu el Servei d’Atenció telefònica

 

Tràmits i normativa relacionada

-Càlcul estimatiu de Plusvàlua >>   (Pendent actualització)

-Comunicació de Plusvàlua >>

Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet

La seva privacitat és important per nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La seva privacitat és important per nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

__ac

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

tree-s

Cookie que controla la navegació. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

I18N_LANGUAGE

Cookie generada per mostrar traduccions segons l'idioma del web. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

 • _ga  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira als 2 anys.
 • _gid  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira al cap d'un dia.
 • _gat  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira després d'1 minut.
 • _gac_  Inclou informació de la campanya relativa a l'usuari. Expira als 90 dies.
Cookies de Tercers

Google Translator

Cookie de Google que permet mostrar traduccions de la web a altres idiomes.

Les cookies generades per google translator son les següents:

 • googtrans  Emmagatzema l'idioma al que es vol traduir la web. Expira al tancar la sessió.
 • googtransopt  Emmagatzema les preferències de l'usuari. Expira als 2 anys.