Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
El port de Cambrils
El far vermell
Torre del Port de Cambrils
Esteu aquí: Inici / Cambrils / Ajuntament / Informació Econòmica / Serveis econòmics / Gestió de taxes i tributs / Impost sobre construccions, instal.lacions i obres (ICIO)

Impost sobre construccions, instal.lacions i obres (ICIO)

Impost sobre construccions, instal.lacions i obres (ICIO)

1.-Què constitueix el fet imposable?

La realització dins del terme municipal de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s'exigeix l'obtenció de la corresponent llicència d'obres o urbanística, s'hagi obtingut o no aquesta llicència, sempre que la seva expedició correspongui a aquest Ajuntament.

Les construccions, instal·lacions o obres a les quals es refereix l'apartat anterior podran consistir en:

a)obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de tota classe de nova planta.

b)obres de demolició.

c)obres a edificis, tant aquelles que modifiquin la seva disposició interior com el seu aspecte exterior.

d)qualsevol altra construcció, instal·lació o obra que requereixi llicència d'obres o urbanística.

 

2.-Qui l'ha de pagar?

Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques i jurídiques i les entitats a les quals es refereix l'art. 35.4 de la Llei general tributària, que siguin propietàries de la construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l'immoble sobre el qual es realitzi aquesta.

A aquests efectes té la consideració de propietari de la construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost de la seva realització. Tenen la condició de subjectes passius substituts del contribuent els qui sol·licitin les corresponents llicències o realitzin la construcció, instal·lació o obra, si aquesta no la realitza el subjecte passiu contribuent. El substitut podrà exigir del contribuent l'import de la quota tributària satisfeta.

  

3.-Com es calcula?

La base imposable d'aquest impost serà la constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, i s'enten per tal a aquests efectes, el cost d'execució material d'aquesta.

No forma part de la base imposable l'Impost sobre el valor afegit i els altres impostos anàlegs propis de règims especials, les taxes, preus públics i la resta de prestacions patrimonials de caràcter públic locals relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra, ni tampoc els honoraris de professionals, el benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost d'execució material.

La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.

Els tipus de gravamen a aplicar serà el previst a l'Ordenança fiscal.

 

4.-Quan es merita l'impost?

L'impost es merita en el moment d'iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara que no s'hagi obtingut la corresponent llicència.

 

5.-Com es gestiona l'impost?

Quan s'atorgui la llicència preceptiva o quan, no havent-se sol·licitat, atorgat o denegat encara dita llicència preceptiva, s'iniciï la construcció, instal·lació o obra se practicarà una liquidació provisional a compte, determinant-se la base imposable d'acord amb l'establert a l'Ordenança fiscal.

En cas que s'iniciïn obres sense llicència, l'Ajuntament practicarà d'ofici, mitjançant l'actuació inspectora, la liquidació corresponent.

Finalitzada la construcció, instal·lació o obra, i tenint en compte el seu cost real efectiu, l'Ajuntament, mitjançant la corresponent comprovació administrativa, podrà modificar, si és el cas, la base imposable a què s'ha fet referència anteriorment, i practicar la liquidació definitiva corresponent i exigirà del subjecte passiu  o li reintegrarà, si és el cas, la quantitat que correspongui.

Prèviament a l'inici de les obres els interessats hauran de fer efectives, si s'escau les fiances previstes a l'Ordenança fiscal.i altra normativa aplicable.

  

6.- Quines bonificacions i reduccions podem sol.licitar?

Les previstes a l'Ordenança fiscal.

Contingut relacionat
Comparteix
Ajuntament de Cambils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet