Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
El port de Cambrils
El far vermell
Torre del Port de Cambrils
Esteu aquí: Inici / Cambrils / Ajuntament / Informació Econòmica / Serveis econòmics / Gestió de taxes i tributs / Impost sobre béns immobles (IBI)

Impost sobre béns immobles (IBI)

Impost sobre béns immobles (IBI)

1.-Què és?

L'impost sobre béns immobles (IBI) es un tribut de caràcter real que grava la propietat dels béns immobles rústics i urbans, situats al terme municipal.

 

2.-Qui l'ha de pagar?

Les persones que estiguin en qualsevol de les situacions següents, estan obligades al pagament d'aquest impost en relació als béns immobles urbans, rústics o de característiques especials:

1.- Titulars d'una concessió administrativa sobre els béns immobles.

2.- Titulars d'un dret real de superfície sobre els béns immobles.

3.- Titulars d'un dret real d'usdefruit sobre els béns immobles.

4.- Titulars d'un dret de propietat sobre terrenys o construccions.

Aquest ordre es té en compte per determinar qui paga el rebut de l'IBI, de tal manera que si hi ha una concessió sobre un immoble, serà aquest l'obligat al pagament.

 

3.-Com es calcula?

L'import a pagar es calcula aplicant el tipus de gravamen aprovat sobre el valor cadastral. La determinació del valor cadastral és competència de la Gerència Territorial del Cadastre.  

 

4.-On es realitzen els tràmits?

Les tramitacions per canvis de titularitat es realitzen a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Cambrils. Cal aportar la següent documentació:

Fotocòpia de l'escriptura pública d'adquisició o transmissió de la propietat o altres drets.

Fotocòpia del DNI del nou titular

L'últim rebut pagat de l'IBI. 

Número de compte bancàri (opccional en cas de domiciliació)

 

5.- Quines bonificacions es poden sol.licitar?

1.- Per a habitatges de protecció oficial: 50% de la quota integra els 3 primers anys.

2.- Per família nombrosa: 90% de la quota integra.

3.- Per a noves construccions: 90% de la quota integra.

Aquestes bonificacions són de caràcter rogat, això vol dir que l'interessat les haurà de sol·licitar per escrit davant l'Ajuntament de Cambrils, i complir els requisits establerts per cada cas a les Ordenances fiscals.

 

6.-Com tramitar les declaracions d'alta per nova construcció, agrupació, segregació i altres?

Es obligatori presentar els impresos corresponents davant de la Gerència Territorial del Cadastre o per defecte al Departament de Gestió Tributària de l'Ajuntament de Cambrils, dins els terminis legals, en els següents casos:

 

IMMOBLES DE NATURALESA

URBANA I RÚSTICA

MODEL 901N

Alteració de la titularitat i variació de la quota de participació en béns immobles.

MODEL 902N

Nova construcció, inclosa divisió horitzontal, ampliació, reforma o rehabilitació de béns immobles.

MODEL 903N

Agregació, agrupació, segregació o divisió de béns immobles.

MODEL 904N

Canvi de cultiu o aprofitament, canvi d'ús o demolició o enderrocament de béns immobles.

ANNEX

Relació de béns immobles.

 

Contingut relacionat
Comparteix
Ajuntament de Cambils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet