Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
El port de Cambrils
El far vermell
Torre del Port de Cambrils
Esteu aquí: Inici / Cambrils / Ajuntament / Informació Econòmica / Serveis econòmics / Gestió de taxes i tributs / Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

1.- Què és?

L'Impost sobre activitats econòmiques (IAE) és un tribut directe de caràcter real. Llur fet imposable esta constituït pel simple exercici en territori nacional d'activitats empresarials, professionals o artístiques, es portin a terme o no en local determinat i es trobin o no especificades a les tarifes de l'impost.

 

2.-Qui l'ha de pagar?

Les persones o entitats que exerceixen una activitat empresarial, professional o artística, estan obligades al pagament d'aquest impost. Cal remarcar alguns casos en què es produeix l'exempció  de l'impost, per raó del subjecte i/o l'activitat:

Els subjectes passius que iniciïn l'exercici de l'activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius en què es faci aquesta (no es considerarà que s'ha produït un inici d'activitat si aquesta s'ha desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat). Aquesta exempció només s'aplicarà per als subjectes passius que iniciïn  l'exercici de la seva activitat a partir de l'exercici de 2003.

Totes les persones físiques; també estaran exempts aquells subjectes passius de l'impost sobre societats, aquelles societats civils i aquelles entitats de l'art. 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000   EUR (per a la majoria de subjectes passius, es tindrà en compte l'import net facturat  - elevat a l'any, en el seu cas- dos anys abans de l'exercici exigit de l'impost), d'acord    amb les regles fixades per l'art. 83.c) del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Cal destacar que per a calcular l'import esmentat, es tindrà en compte el conjunt de les activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu.

 

3.-De quines bonificacions i reduccions es pot gaudir?

Entre d'altres, aquelles activitats empresarials que inicien l'exercici d'una activitat i que s'instal·lin bé en el Polígon Balianes  o bé en el Centre Històric i sempre d'acord amb l'establert en les respectives bases reguladores de concessió d'ajudes gaudiran de les bonificacions fiscals, establertes a l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost.

 

4.- Com es determina la quota a pagar?

En el cas de les quotes municipals, l'Estat assigna una quota base d'acord amb una sèrie de variables (tipus d'activitat, superfície, altres elements de l'activitat, etc..). L'Agència  Estatal d'Administració Tributària gestiona les quotes provincials i nacionals.

Un cop fixada la quota mínima o quota base, l'Ajuntament aplica sobre aquesta el coeficient de ponderació i en el seu cas el coeficient de situació regulats a l'Ordenança Fiscal.

Amb caràcter general el període impositiu de l'IAE coincideix amb l'any natural, excepte:   1.-Si comenceu l'activitat un cop començat l'any natural, la quantitat a pagar anirà en proporció als trimestres que restin per finalitzar l'any, inclòs el trimestre d'inici.   2.-Si us doneu de baixa un cop començat l'any natural, la quantitat a pagar anirà en proporció als trimestres d'exercici de l'activitat, inclòs el trimestre en què es produeix la baixa. Els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponents als trimestres naturals en els quals no s'hagués exercit l'activitat.

 

5.-Què cal fer en el cas d'altes, variacions o baixes?

Les declaracions d'altes, de variacions o de baixes de les activitats que tributen per quota municipal s'han de presentar a la Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària de Reus -Passeig Misericòrdia, 16, tel. (977) 75 16 50, la qual gestiona el cens de l'impost. 

Ès competència municipal la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn les funcions de concessió i denegació d'exempcions, realització de les liquidacions que condueixen a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de cobrament, resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts, resolució dels recursos que s'interposin contra aquests actes i actuacions per la informació i assistència al contribuent.

Contingut relacionat
Comparteix
Ajuntament de Cambils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet