Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
Esteu aquí: Inici / Cambrils / Ajuntament / Ple municipal / Funcionament

Funcionament del Ple

L'organització i funcionament del Ple Municipal està regulat pels Capítol 2 del Títol Segon de l'organització municipal (articles del 54 al 92) del Reglament Orgànic de l'Ajuntament de Cambrils (ROM).

Les sessions del Ple tindran lloc en sessió ordinària l’últim dilluns de cada mes a les 11:30 h. hores. En el supòsit que aquest dia fos festiu que la sessió de Ple es faci el següent dia feiner.

El Ple (ROM)

Article 54

El Ple està integrat per l’alcalde/essa, que el presideix, i els regidors i les regidores de l’Ajuntament, i tindrà
les competències assenyalades en l’article 22 de la Llei reguladora de les bases del règim local i en la Llei
8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, llevat de les que pugui delegar o desconcentrar en la
Junta de Govern Local o en l’alcalde/essa.

Article 55

L’Ajuntament farà les sessions a la Sala de Plens de l’edifici Consistorial. Les portades a terme en un altre
lloc seran nul·les.

Article 56

Els òrgans col·legiats de l’Ajuntament funcionen en règim de sessions ordinàries de periodicitat
preestablerta i extraordinàries, que poden ser, a més, urgents.

El Ple farà sessió ordinària, almenys, una vegada al mes, i extraordinària quan ho decideixi l’alcalde/essa o
ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la Corporació, sense que cap
regidor/a en pugui demanar més de tres a l’any.

En aquest últim cas, la celebració del Ple no podrà retardar-se més de quinze dies hàbils des que hagi
estat sol·licitada, i no es podrà incorporar l’assumpte a tractar a l’ordre del dia d’un Ple ordinari o d’un
altre d’extraordinari amb altres assumptes, si no ho autoritzen expressament els regidors i les regidores
que han demanat la convocatòria.

Si la presidència no convoca el Ple extraordinari demanat pel nombre de regidors o regidores indicat dins
el termini assenyalat, quedarà automàticament convocat per al desè dia hàbil següent al de la finalització
del termini establert en l’apartat anterior, a les 12 hores, la qual cosa serà notificada pel secretari de la
Corporació a tots els seus membres el dia següent a la finalització del termini esmentat abans.

En absència de la presidència o de qui legalment l’ha de substituir, el Ple quedarà vàlidament constituït
sempre que hi assisteixi un terç del nombre legal dels seus membres, que mai podrà ser inferior a tres. En
aquest cas, serà presidit pel membre de la Corporació de major edat d’entre les persones presents.
En les sessions extraordinàries no es poden tractar altres qüestions que les incloses a l’ordre del dia.

No es convocarà sessió ordinària quan no hi hagi punts de l’ordre del dia o quan la seva escassa entitat no aconselli la celebració del Ple. L’alcalde/essa, prèvia consulta a la Junta de Portaveus i notificació a la Junta de Govern Local, podrà deixar de convocar sessions durant els mesos que coincideixin amb els períodes de vacances.

Article 57

L’ordre del dia dels plens ordinaris s’estructurarà en dues parts diferenciades i amb substantivitat pròpia,
segons el que disposa l’article 46.2.e) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local:

a) En la primera part s’inclouran els assumptes següents:
1.- Aprovació de l’acta o actes anteriors.
2.- Propostes relatives a la ratificació, coneixement d’acords o resolucions d’altres òrgans de govern que
així ho requereixen.
3.- Mocions de l’Alcaldia.
4.- Dictàmens de les comissions informatives.
5.- Propostes d’acord dels regidors/de les regidores o dels grups polítics municipals.
6.- Propostes de resolució dels grups polítics municipals.

b) En la segona part s’inclouran els assumptes següents:
1.- Mocions presentades pels diferents grups polítics municipals.
2.- Control de l’acció de govern
3.- Precs i preguntes.
L’ordre del dia de les sessions extraordinàries s’estructurarà de la forma següent:
1.- Mocions de l’Alcaldia.
2.- Dictàmens de les comissions informatives.
3.- Propostes d’acord dels regidors/de les regidores o dels grups polítics municipals.
A criteri de l’Alcaldia, en les sessions extraordinàries es podrà incloure a l’ordre del dial’aprovació de l’acta
o actes de sessions anteriors.

Article 58

Les sessions plenàries es convocaran, almenys, amb dos dies hàbils d’antelació, llevat de les
extraordinàries que ho hagin estat amb caràcter urgent, la convocatòria de les quals amb aquest caràcter
haurà de ser ratificada pel Ple.

La urgència de la convocatòria serà estimada per l’alcalde/essa.
Els regidors i les regidores designaran un domicili a la ciutat als efectes de notificacions o bé en defecte
del domicili la seva bústia o e-mail.

Article 59

La documentació íntegra dels assumptes inclosos a l’ordre del dia que hagi de servir de base al debat i, si
escau, a la votació, haurà d’estar a disposició dels regidors i de les regidores, des del mateix dia de la
convocatòria, a la Secretaria de la Corporació.

En cas de considerar que la manca o insuficiència de documentació exigeix el seu ajornament, qualsevol
regidor podrà demanar a l’Alcaldia que sigui retirat de l’ordre del dia.

Article 60

L’ordre del dia de les sessions s’establirà per la presidència, assistida del secretari.

Article 61

No podrà incloure’s a l’ordre del dia cap altre assumpte que aquells que estiguin totalment tramitats,
inclòs l’informe del secretari o de l’interventor, quan sigui preceptiu i s’hagi presentat a la Secretaria
General amb tres dies hàbils d’antelació al dia en què s’hagi de fer la sessió, excepte en cas de
reconeguda urgència derivada de la finalització de terminis peremptoris o per qualsevol altre motiu. En
aquests casos, es podrà prendre una resolució condicionada al perfeccionament final de l’expedient.

El secretari rebutjarà la inclusió a l’ordre del dia dels assumptes que no compleixin els requisits esmentats, llevat d’ordre expressa de l’alcalde/essa, després de la comunicació prèvia a la Junta de Portaveus.

Article 62

Les sessions de l’Ajuntament en Ple seran públiques, excepte en el cas que els assumptes a tractar afectin
el dret a l’honor, la intimitat personal o familiar, o a la pròpia imatge de les persones, en els termes
establerts en l’article 18 de la Constitució, en relació a l’article 70 de la Llei 7/1985.

Quan es produeixin els supòsits esmentats en l’apartat anterior o qualsevol altre que en justifiqui la
mesura, l’alcalde/essa, a iniciativa pròpia o a petició de qualsevol regidor/a, podrà sotmetre al Ple, com a
qüestió prèvia, el caràcter secret del debat i de la votació d’un o de més punts de l’ordre del dia. En cas
d’estimar-ho favorablement el Ple per majoria absoluta, el tractament dels punts afectats es
traslladarà al final de la sessió, i en el moment de tractar el tema l’alcalde/essa disposarà l’abandonament
de la sala per part del públic.

Article 63

El Ple es constitueix vàlidament amb l’assistència d’un terç del nombre legal dels seus membres. Aquest
quòrum s’haurà de mantenir durant tota la sessió. En qualsevol cas, caldrà que hi assisteixin l’alcalde/essa
i el secretari o qui legalment els substitueixi.

Article 64

Les sessions es faran en convocatòria única en el lloc, dia i hora que es convoquin. Si transcorreguts 60
minuts des de l’hora de la convocatòria no s’ha obtingut el quòrum d’assistència necessari, la presidència
deixarà sense efecte la convocatòria i proposarà l’estudi dels assumptes inclosos a l’ordre del dia bé per a
la següent sessió ordinària o per a una d’extraordinària, si considera oportú de convocar-la.

Article 65

Quan determinat assumpte inclòs a l’ordre del dia versi sobre matèries que exigeixin un quòrum especial
per a la validesa de l’acord, i en el moment de sotmetre’s a debat l’esmentat punt no hi hagi suficient
nombre de regidors/es, la presidència podrà alterar l’ordre dels temes a tractar o retirar l’assumpte si
durant tota la sessió no s’assolís, en cap moment, l’esmentat quòrum. En aquest supòsit, l’alcalde/essa
podrà actuar en la forma prevista per l’article anterior.

Article 66

Totes les sessions del Ple, tant de caràcter ordinari com extraordinari, es sotmetran al principi d’unitat
d’acte i, en conseqüència, hauran d’acabar el mateix dia en què comencin.

Si, en compliment del que es preveu en l’apartat anterior, la sessió acaba sense que s’hagin resolt tots els
punts inclosos a l’ordre del dia, la presidència podrà prorrogar la sessió trenta minuts més, i si durant
aquest temps tampoc s’han pogut debatre i resoldre tots els assumptes pendents, aquests s’hauran
d’incloure a l’ordre del dia de la sessió ordinària següent, llevat que l’Alcaldia decideixi convocar una
sessió extraordinària amb aquest efecte.

Sense perjudici del que s’ha esmentat en els apartats anteriors, durant la sessió la presidència podrà,
discrecionalment, disposar interrupcions per permetre deliberacions dels regidors o regidores i, en
general, dels grups polítics municipals, o per raó de descans.

Article 67

Qualsevol abandonament dels escons per part d’un/a regidor/a requerirà la llicència de la presidència i
l’advertiment al secretari a l’efecte del còmput del quòrum.

Aquestes absències, una vegada iniciada la deliberació d’un assumpte, equivaldran a l’abstenció a efectes
de la votació corresponent.

Article 68

Les sessions s’iniciaran, una vegada obertes per la presidència, amb l’aprovació, si s’escau, de l’acta o de
les actes de la sessió o sessions anteriors, que caldrà llegir prèviament en el cas que no s’hagi/n tramès als regidors/es. Si se’ls ha enviat, s’entendrà que els/les regidors/es n’han quedat assabentats/des. També es llegirà l’acta si algun/a regidor/a ho demana expressament.

Article 69

Els punts de l’ordre del dia seran anunciats per l’alcalde/essa, i quedaran aprovats per assentiment si cap
regidor/a demana la paraula. En cas que es promogui un debat per un o més grups municipals, els
assumptes seran primer discutits i després votats. No s’admetran altres interrupcions que les de la
presidència per cridar a l’ordre sobre la qüestió debatuda quan els/les regidors/es es desviïn notòriament
o tornin sobre el que ja s’ha discutit o aprovat.

Els regidors i les regidores necessitaran la vènia de la presidència per fer ús de la paraula. Es dirigiran
sempre a la Corporació i no a un/a regidor/a, o a part d’aquella.

La presidència podrà reduir o ampliar els temps d’intervenció en els debats per raó de la importància o
transcendència de l’assumpte.

Article 70

Obert el debat, l’alcalde/essa donarà la paraula al/a la ponent o regidor/a a qui correspongui exposar
l’assumpte.

Finalitzada l’exposició, la presidència atorgarà la paraula a tots els grups municipals que ho sol·licitin, que
l’exerciran a través dels respectius portaveus o regidors/es que aquests designin, per ordre invers al seu
nombre de regidors.

Article 71

El/la regidor/a que hagi consumit el torn podrà tornar a fer ús de la paraula per rectificar concisament, i
per una sola vegada, els fets o conceptes que se li haguessin atribuït. L’alcalde/essa apreciarà si procedeix
o no la pretesa rectificació.

La presidència concedirà l’ús de la paraula de forma discrecional quan li sigui demanada per al·lusions.
Serà l’alcalde/essa qui decidirà sobre l’existència o no d’al·lusions. Qui es consideri al·ludit/da contestarà
sense entrar en el fons de l’assumpte.

Article 72

L’alcalde/essa podrà resoldre tots els incidents que allarguin amb excés, segons el seu criteri, el
desenvolupament de la sessió.

Els/les ponents no consumiran torn quan presentin el tema.

Quan la presidència doni per finalitzat el debat, se sotmetrà l’assumpte a votació.

Article 73

Els/les regidors/es no podran participar en la deliberació, votació, decisió i l’execució de qualsevol
assumpte en el qual tinguin un interès directe i personal, o quan es doni alguna incompatibilitat que els
afecti segons la legislació administrativa general.

Quan es donin els anteriors supòsits el/la regidor/a afectat/ada haurà d’abandonar la sala abans de
començar a tractar-se l’assumpte i hi restarà absent mentre aquest es discuteixi i es voti, excepte quan es
tracti de debatre la seva actuació com a corporatiu/iva, en què tindrà dret a romandre-hi i defensar-se.

En cas que la persona afectada per l’assumpte a debatre sigui l’alcalde/essa o qui en faci les funcions,
haurà d’abandonar la sala en tot cas, i assumirà la presidència de la sessió durant el transcurs del punt en
qüestió, el/la tinent d’alcalde que correspongui, sense perjudici del que s’estableix en l’apartat anterior.

Article 74

Excepcionalment, el Ple ordinari podrà tractar i votar propostes d’acord que no constin a l’ordre del dia
per raó d’urgència, a proposta de la presidència, d’una quarta part dels seus membres o d’algun dels
portaveus. En aquest cas serà indispensable que el Ple apreciï la urgència de la qüestió per majoria
absoluta.

L’apreciació de la urgència eximirà del tràmit d’informe de la respectiva comissió informativa.
En cas que el Ple no apreciï la urgència de la qüestió, l’assumpte restarà sobre la taula.
En el cas de les sessions extraordinàries no es podran tractar assumptes que no s’hagin inclòs a l’ordre del dia.

Article 75

Qualsevol regidor/a podrà sol·licitar que un assumpte es retiri. En aquest cas l’assumpte restarà sobre la
taula. La presidència podrà, sense més ni més, declarar-ho així, o bé desestimar la proposta i ordenar-ne el debat i la votació.

Tanmateix, els assumptes restaran sobre la taula quan siguin retirats pel ponent o grup municipal que els
proposi.

El secretari i l’interventor podran demanar que les propostes quedin sobre la taula fins a la propera sessió quan, per la naturalesa de l’assumpte, tinguin dubtes sobre la legalitat i sempre que no es tracti
d’assumptes subjectes a informe preceptiu.

Article 76

L’adopció dels acords es farà normalment mitjançant votació ordinària, llevat que el propi Ple acordi, per
un cas concret, ja sigui a iniciativa de la presidència o a petició de qualsevol regidor/a, votació nominal,
pública o secreta.

La votació ordinària es farà a mà alçada i es portarà a terme en demanar la presidència els vots a favor, en
contra i les abstencions de cada una de les propostes.

La votació nominal pública consistirà en el requeriment per part del secretari a cadascun dels regidors/es
per ordre alfabètic, els quals expressaran la seva posició, a favor, en contra o d’abstenció, sobre cada una
de les propostes.

La votació nominal secreta es farà mitjançant una papereta que cada regidor/a introduirà en una urna.
Finalitzada la votació, el secretari procedirà al recompte de les paperetes. És dret del/de la regidor/a
emetre el seu vot nominal de forma pública i de demanar que consti en acta.

Article 77

Les propostes s’entendran aprovades per majoria simple dels membres de la Corporació presents,
excepte quan l’assumpte requereixi una majoria especial, d’acord a l’establer en l’article 47 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril.

El vot es pot emetre en sentit afirmatiu o negatiu, encara que els membres de la Corporació es podran
abstenir de votar.

S’entendrà que s’abstenen els/les regidors/es que s’hagin absentat del saló de sessions una vegada
començada la deliberació d’un assumpte i que no estiguin presents en el moment de la votació. En el
supòsit que s’hagin reincorporat al saló abans de la votació, hi podran prendre part.

En cas d’empat es procedirà a una segona votació en la mateixa sessió, i si l’empat persisteix, decidirà el
vot de qualitat de la presidència.

Article 78

S’entendrà que existeix majoria simple quan els vots afirmatius siguin més que els negatius.
S’entendrà per majoria absoluta quan els vots afirmatius siguin més de la meitat del nombre legal de
membres de la Corporació.

En el supòsit previst en l’art. 59.3 de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, per elegir en primera
votació el Defensor de la Ciutadania, les 3/5 parts dels seus membres s’ha de considerar en xifra estricta
“per excés”:

21 membres de nombre legal
-------------------------------------- = 4’2 x 3 = 12’6 .... 13 vots a favor
5

En el cas que, d’acord amb el que estableix la legislació electoral general, no hi hagi més possibles
candidats/ates o suplents per nomenar, els quòrums d’assistència i de votació previstos s’entendran
automàticament referits al nombre de fet de membres de la Corporació subsistent.

El vot dels regidors/es és personal i indelegable.

Article 79

Una vegada feta una votació o un conjunt de votacions sobre una mateixa qüestió, els grups que no
hagin intervingut en el debat podran explicar el vot. Si un membre de la Corporació ha votat en sentit
contrari al del seu grup, podrà fer explicació individual de vot.
Les intervencions per explicació de vot es limitaran a donar la raó concreta del vot, sense reproduir res del que ja s’ha al·legat.

Article 80

L’alcalde/essa o tinent d’alcalde que el/la substitueixi tindrà en la seva qualitat de president/a del Ple les
potestats següents:

a) Alterar l’ordre dels temes o retirar un assumpte quan la seva aprovació exigeixi una majoria especial i
aquesta no pugui obtenir-se en el moment previst inicialment a l’ordre del dia.

b)Cridar a l’ordre o retirar l’ús de la paraula als regidors i les regidores que s’excedeixin del temps atorgat,
es desviïn notòriament de la qüestió en debat o pronunciïn paraules ofensives o desconsiderades, o
frases atemptatòries al prestigi de les persones o institucions. Així mateix, l’alcalde/essa podrà fer
abandonar la sala als regidors/es que, malgrat haver estat cridats/ades a l’ordre, persisteixin en aquesta
actitud.

c) Suspendre provisionalment el desenvolupament de la sessió quan es produeixin circumstàncies
excepcionals que així ho aconsellin. En aquest cas la sessió es reprendrà, un cop desaparegudes les
circumstàncies expressades, dins del mateix dia, o bé serà convocada per fer-se de nou en el termini de
tres dies.

Article 81

El públic assistent a la sessió no podrà intervenir-hi, ni tampoc no es permetran manifestacions de grat,
desgrat o de cap altre tipus. La presidència podrà expulsar de la sala qualsevol persona del públic que per
qualsevol causa impedeixi el desenvolupament normal de la sessió.

Article 82

Els regidors i les regidores s’asseuran en la Sala de Plens donant preferència a què el govern estigui a la
part central de l’hemicicle, sempre i quan els grups polítics no quedin dividits.

Article 83

A efectes del desenvolupament de les sessions i identificació descriptiva dels documents escrits sotmesos
a coneixement de la Corporació, i per definir el caràcter de les intervencions orals, la terminologia
emprada respondrà a les significacions següents:

DICTAMEN: proposta d’una comissió informativa que conté una part expositiva i uns acords a adoptar.

PROPOSTA D’ACORD: proposta formulada per escrit, a través del Registre General de la Corporació, per
un mínim de tres regidors/es o per un grup polític municipal, que té per objecte proposar al Ple l’adopció
d’un o diversos acords en relació a un assumpte de competència municipal, quan no tingui el caràcter
d’acte de control ni, conseqüentment, hagi de formar part del capítol de control de l’ordre del dia.
Prèviament, la comissió informativa corresponent haurà de dictaminar la proposta d’acord.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: proposta formulada per escrit, a través del Registre General de la
Corporació, per un o diversos grups municipals, relativa al posicionament de la Corporació respecte a
assumptes de singular importància o que directament o indirectament afectin o interessin l’Ajuntament,
la ciutat o la ciutadania.

Als efectes de la presentació de propostes de resolució els/les regidors/es no adscrits/es ostentaran els
mateixos drets que els grups municipals.

MOCIÓ: és una proposta formulada per un o diversos grups polítics municipals, mitjançant un escrit
presentat en el Registre General de la Corporació, als efectes que s’inclogui en la part de control de l’ordre
del dia dels plens ordinaris.

També tindran la consideració de moció les propostes que hagin d’integrar l’ordre del dia de les sessions
extraordinàries del Ple que es convoquin a iniciativa dels regidors/es.

Als efectes de la presentació de mocions, els/les regidors/es no adscrits/es ostentaran els mateixos drets
que els grups municipals.

MOCIÓ DE L’ALCALDIA: proposta formulada per l’alcalde/essa que se sotmet a la consideració del Ple o
de la Junta de Govern Local, sobre matèries de la seva competència i que no afectin una determinada
comissió informativa. Contindrà una part expositiva o justificació i un acord a adoptar.

També tindrà el caràcter de moció de l’Alcaldia la proposta que se sotmeti a deliberació i votació del Ple,
sense el dictamen previ de la comissió informativa, per raons d’urgència.

En aquest cas, l’aprovació de la moció per majoria absoluta comportarà tàcitament declarar-la d’urgència,
sense que sigui necessària una votació expressa.

VOT PARTICULAR: és la proposta de modificació d’un dictamen o proposta d’acord formulada per un/a
regidor/a membre de la comissió que el presenta. Haurà d’acompanyar el dictamen des del dia següent a
l’aprovació d’aquest per la comissió.

ESMENA: proposta de modificació d’un dictamen, d’una proposta d’acord, d’una proposta de resolució o
d’una moció, presentada per qualsevol membre de la Corporació.

PREC: formulació d’una proposta d’actuació dirigida als diversos òrgans de govern municipal en el punt
de l’ordre del dia corresponent de les sessions ordinàries del Ple. Podran plantejar precs tots els membres de la Corporació o els/les portaveus dels grups municipals.

PREGUNTA: qualsevol qüestió plantejada als òrgans de govern municipal en el punt de l’ordre del dia
corresponent de les sessions ordinàries del Ple. Poden plantejar preguntes tots els membres de la
Corporació o els grups municipals per mitjà dels seus/de les seves portaveus.

INTERPEL·LACIÓ: qüestió plantejada a un/a regidor/a referent a un punt concret de l’ordre del dia i que
haurà de ser contestada per la persona interpel·lada en el mateix Ple.

Article 84

Si respecte a un dictamen o proposta d’acord s’han produït vots particulars, aquests seran discutits abans del dictamen o proposta al qual fan referència. El/la ponent podrà proposar les esmenes o modificacions que consideri oportunes o bé proposar la retirada del dictamen o proposta.

Article 85

Els regidors i les regidores tindran dret a presentar esmenes als dictàmens, propostes d’acord, propostes
de resolució i mocions sempre que ho facin per escrit i abans de començar la sessió. Una vegada
començada aquesta, i sempre abans d’iniciar la votació, només el/la ponent, els/les regidors/es o el grup
o grups que les han presentat podran proposar la introducció d’esmenes. En la defensa de les esmenes
qui les ha formulat invertirà el temps que necessiti, sense que es produeixi debat ulterior llevat del que
pugui decidir la presidència.

No obstant l’anterior, la presidència podrà admetre la presentació d’esmenes per part dels regidors i
regidores en la mateixa sessió, abans de l’inici de la deliberació, ja sigui per escrit o de forma oral.
Sotmesa a votació l’esmena, i aprovada, si s’escau, la presidència sotmetrà a votació el text definitiu de la
proposta d’acord, proposta de resolució, moció o dictamen, de la manera que resulti una vegada
introduïda aquesta. Si no fos aprovada, sotmetrà a votació el text en els termes inicials.

Article 86

Els grups polítics municipals o un mínim de tres membres de la Corporació podran presentar al Ple
propostes d’acord per debatre-les i votar-les.

Així mateix, els grups polítics municipals i els regidors i les regidores no adscrits/es poden presentar
propostes de resolució.

Les propostes d’acord, amb el dictamen de la comissió informativa corresponent, i les propostes de
resolució es presentaran en el Registre General amb un mínim de tres dies hàbils anteriors al
començament de la sessió perquè s’incloguin a l’ordre del dia.

Si la proposta d’acord o de resolució es presenta després, només es procedirà al debat i a la votació
mitjançant acord previ del Ple que n’apreciï la urgència, adoptat per majoria absoluta.

Article 87

Finalitzat el debat i la votació dels assumptes que integren la part resolutiva de l’ordre del dia, es
començarà, si escau, la part de control en els termes previstos en l’article 57 d’aquest Reglament.
En aquest apartat es debatran les mocions presentades pels grups polítics municipals i, a continuació, els
precs i les preguntes.

Les votacions de les mocions seran sobre la totalitat del text, i no s’admetran votacions parcials, sense
perjudici de la possibilitat de presentar esmenes de caràcter parcial.

Les mocions es presentaran en el Registre General de la Corporació, amb un mínim de tres dies hàbils
anteriors al començament de la sessió, per ser incloses al corresponent ordre del dia. Si la moció es
presenta després, només es procedirà a debatre-la i votar-la, mitjançant acord previ del Ple que n’apreciï
la urgència, adoptat per majoria absoluta.

Article 88

Els precs i les preguntes es tractaran únicament en les sessions ordinàries, d’acord amb el que es preveu
en l’article 57 d’aquest Reglament.

Si la pregunta es formula per escrit dos dies abans, com a mínim, del començament de la sessió, es
contestarà en el decurs d’aquesta llevat que per la complexitat del tema, el/la destinatari/ària de la
pregunta en demani l’ajornament per contestar-la per escrit o de paraula en la sessió ordinària següent.

Les preguntes formulades oralment en el decurs d’una sessió es contestaran per escrit o de paraula en la
sessió ordinària següent llevat que la persona interpel·lada les respongui immediatament.

No obstant l’anterior les respostes podran trametre’s directament al regidor o regidora que formuli la
pregunta o al seu grup polític.

Article 89

Els precs i preguntes no donaran lloc a debat, no tindran caràcter vinculant ni estaran subjectes a votació.
Quan el prec o la pregunta es dirigeixi a la presidència, aquesta la contestarà directament o per mitjà del
regidor o de la regidora que designi, o podrà demorar la contestació en la forma indicada en l’article
anterior.

Article 90

No serà admesa per l’alcalde/essa la pregunta d’exclusiu interès personal de qui la faci o de qualsevol altra persona singularitzada, ni la que suposi consulta d’índole estrictament jurídica no relacionada
directament amb cap assumpte tractat a la sessió, i es demanarà, en tot cas i per qui correspongui,
informe a la Secretaria General, que l’evacuarà en el temps reglamentari.

Article 91

Serà funció del secretari aixecar acta de cada sessió del Ple municipal. L’acta recollirà el text exacte dels
acords presos, les votacions produïdes, una referència succinta a les posicions dels grups municipals, així
com les altres dades a què es refereix la legislació de règim local. Tanmateix, caldrà fer constar a l’acta
aquelles manifestacions fetes pels regidors i regidores o grups quant al sentit del seu vot, i les altres que
s’esmenten en aquest Reglament o a la legislació, sempre que es demani expressament que consti en
acta.

També serà responsabilitat del secretari general la custòdia de les actes, les traduccions dels acords a
altres llengües oficials, sempre que la llei ho disposi, i l’elaboració del llibre d’actes.

Les actes del Ple municipal seran públiques a tots els efectes i s’exposaran en el tauler d’anuncis de la
Corporació.

Article 92

Els expedients que hagin de ser resolts a la sessió, s’informaran pel secretari o interventor de la
Corporació quan els respectius informes siguin preceptius, segons la legislació vigent.

Podran demanar informe al secretari general o a l’interventor de la Corporació l’alcalde/essa i els/les
seus/seves delegats/ades, conforme a l’art. 179 de la LMRLC quan ho demana el president, 1/3 dels
membres sempre que es tracti de matèries per a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial,
quan ho estableixi la legislació de règim local i, si s’escau, la legislació sectorial. La sol·licitud d’informe
haurà de fer-se amb vuit dies hàbils d’antelació a la data en la qual es pretengui d’obtenir-lo, sens perjudici de l’emissió oral dels informes que se sol·licitin en el transcurs de la sessió, la qual cosa es
realitzarà sempre que sigui factible segons criteri d’aquests funcionaris.

Els informes preceptius o els que se sol·licitin contindran una referència als fonaments de fet i dret i
resoldran tots els extrems que es relacionin amb l’assumpte consultat.

El fet que els informes siguin desfavorables a les propostes dels grups municipals o dictàmens de les
comissions informatives no serà obstacle perquè la Corporació prengui les resolucions que cregui adients.

La manca d’informes no preceptius no serà motiu d’ajornament de la decisió municipal.

Sala de Plens

Contingut relacionat
Comparteix
Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet

La seva privacitat és important per nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La seva privacitat és important per nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

__ac

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

tree-s

Cookie que controla la navegació. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

I18N_LANGUAGE

Cookie generada per mostrar traduccions segons l'idioma del web. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • _ga  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira als 2 anys.
  • _gid  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira al cap d'un dia.
  • _gat  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira després d'1 minut.
  • _gac_  Inclou informació de la campanya relativa a l'usuari. Expira als 90 dies.
Cookies de Tercers

Google Translator

Cookie de Google que permet mostrar traduccions de la web a altres idiomes.

Les cookies generades per google translator son les següents:

  • googtrans  Emmagatzema l'idioma al que es vol traduir la web. Expira al tancar la sessió.
  • googtransopt  Emmagatzema les preferències de l'usuari. Expira als 2 anys.