Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
Esteu aquí: Inici / Cambrils / Ajuntament / Ple municipal

Ple municipal

Regidors i regidores de l’Ajuntament de Cambrils. Informació biogràfica, dades de contacte així com càrrecs i competències

Membres de la corporació 2021-2023

 

Oliver Klein 2020

Oliver Klein

Alcalde

Nou Moviment Ciutadà

NMC

Natalia Pleguezuelos 2020

Natalia Pleguezuelos

Portaveu

Nou Moviment Ciutadà

NMC

 

Juan Carlos Romera

Juan C. Romera

Portaveu

Ciudadanos

Cs

Santiago Gámez 2020

Santiago Gámez

Ciudadanos

Cs

Yolanda Burgos 2020

Yolanda Burgos

Ciudadanos

Cs

Josep M. Vallès 2020

Josep M. Vallès

 

Partit dels Socialistes de Catalunya

PSC

Yolanda Quilez 2020

Yolanda Quílez

 

Partit dels Socialistes de Catalunya

PSC

Ingrid Duch 2020

Íngrid Duch

 

Partit dels Socialistes de Catalunya

PSC

Alfredo Clua (2015-2017)

Alfredo Clúa

Portaveu

Partit dels Socialistes de Catalunya

PSC

 

David Chatelain 2020

David Chatelain

Portaveu

Partit Popular

PP

Camí Mendoza 2020

Camí Mendoza

Portaveu

Esquerra Republicana de Catalunya

ERC

Alejandro García 2020

Alejandro García

Esquerra Republicana de Catalunya

ERC

Cinta Ballesté

Cinta Ballesté

Esquerra Republicana de Catalunya

ERC

Eduard Pellicer

Esquerra Republicana de Catalunya

ERC

Hélène Arcelin 2020

Helene Arcelin

Esquerra Republicana de Catalunya

ERC

Jaume Gila 2020

Jaume Gila

Esquerra Republicana de Catalunya

ERC

J.Lluís Abella 2020

Josep LLuís Abella

Portaveu

Junts per Cambrils

JxC

Marta Borràs 2020

Marta Borràs

Junts per Cambrils

JxC

Joan M. Artigau 2020

Joan Ma. Artigau

No adscrit

Patricia de Miguel 2020

Patricia de Miguel

No adscrita

Enric Daza 2020

Enric Daza

No adscrit

 

Comparteix

Competències

Competències del ple segons la Llei de Bases de Règim Local

1. El Ple, integrat per tots els regidors, és presidit per l'Alcalde.
2. Corresponen, en tot cas, al Ple les següents atribucions:
a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració de terme municipal; creació o supressió de Municipis i de les Entitats als quals es refereix l'article 45; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del Municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles Entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
c) L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i gestió prevists en la legislació urbanística.
d) L'aprovació del Reglament orgànic i de les Ordenances.
i) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels Pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l'aprovació dels comptes.
f) L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
g) L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.
h) El plantejament de conflictes de competències a altres Entitats locals i altres Administracions públiques.
i) L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i pels concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual, tot això en els termes del títol VII d'aquesta Llei, així com la separació del servei dels funcionaris de la Corporació, exceptuant el que està disposat en l'article 99, número 4, d'aquesta Llei, i la ratificació de l'acomiadament del personal laboral.
j) L'exercici de les accions administratives i judicials.
k) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
l) L' alienació del patrimoni.
ll) Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.
m) Les altres que expressament li confereixin les Lleis.
3. Pertany, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l'Alcalde, que es regeix pel que es disposa en la legislació electoral general.

Comparteix

Funcionament

Informació relacionada a les competències del ple municipal

Funcionament - Llegir Més

Reglament orgànic municipal

L’organització i el funcionament de l’Ajuntament de Cambrils es regiran per les disposicions d’aquest Reglament Orgànic Municipal (ROM) en els termes previstos en la legislació de règim local.

El ROM està format per 147 articles que s'estructuren en un títol preliminar (amb un capítol de disposicions generals) i dos títols orgànics (amb 9 capítols).

Podeu descarregar el ROM clicant aquí.

TÍTOL PRELIMINAR

Capítol I Disposicions Generals

TÍTOL PRIMER DELS GRUPS MUNICIPALS, DELS REGIDORS I DE LES REGIDORES

Capítol 1 Grups municipals

Capítol 2 Estatut dels regidors i de les regidores. Drets i deures

TÍTOL SEGON DE L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

Capítol 1 Els òrgans municipals de govern

Capítol 2 El Ple

Capítol 3 L'alcalde/essa

Capítol 4 Disposicions de la Junta de Govern Local

Capítol 5 Junta de Govern Local

Capítol 6 Les comissions informatives

Capítol 7 La Comissió Especial de Comptes

 

Comparteix

Calendari

Plens Ordinaris

La sessió ordinària tindrà lloc l’últim dilluns de cada mes a les 11:30 h. hores. En el supòsit que aquest dia fos festiu que la sessió de Ple es faci el següent dia feiner.

Comparteix

Junta de Portaveus

 

La Junta de Portaveus és l’òrgan municipal constituït sota la presidència de l’alcalde/essa per tots/es els/les portaveus dels grups municipals. Correspon a la Junta assessorar l’alcalde/essa en les qüestions d’ordre del Ple municipal.

La Junta també entendrà i opinarà sobre assumptes de competència municipal o supramunicipal i assessorarà l’alcaldia. (ROM_Article 18)

Presidida per:

Sr. Oliver Klein , Alcalde de Cambrils

Integrada per:

Sra Natàlia Pleguezuelos Berlanga, de Nou Moviment Ciutadà

Sr. Juan Carlos Romera, de Ciudadanos

Sr. Alfredo Clua Balldejou, del Partit dels Socialistes de Catalunya

Sr David Chatelain, del Partit Popular

Sra. Camí Mendoza, d'Esquerra Republicana de Catalunya

Sr. Josep Lluís Abella, de Junts per Cambrils

Comparteix

Actes de Ple Municipal

Accedeix a la consulta de les Actes dels Plens municipals

L'adreça de l'enllaç és: https://seu.cambrils.cat/actesIacordsCategoriaPublic/listPublicacionsAmbCategoria?categoria.id=3

Comparteix

Mandat 2015 - 2019

El Ple de l'Ajuntament de Cambrils celebra les seves sessions ordinàries l'últim dimarts de cada mes a les 19h. L'integren 21 membres de set formacions polítiques diferents.

El Ple està integrat per l’alcaldessa, que el presideix, i els regidors i les regidores de l’Ajuntament, i tindrà les competències assenyalades en l’article 22 de la Llei reguladora de les bases del règim local i en la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, llevat de les que pugui delegar o desconcentrar en la Junta de Govern Local o en l’alcalde/essa.

El govern està format per 4 regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem AM (ERC-Avancem), 4 de  Convergència i Unió (CiU) i 3 del Partit Socialista de Catalunya (PSC).

L'oposició està formada per  2 regidors de Ciutadans (C's), 2 del Partit Popular (PP), 1 regidor del Nou Moviment Ciutadà (NMC),  1 de l'Assemblea de Cambrils (AdC) i 4 regidors/res No adscrits/es.

 

EQUIP DE GOVERN


Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem AM

Camí Mendoza

Jaume Gila Pliego

Camí Mendoza Mercè

Alcaldessa

alc@cambrils.org

Eduard Pellicer Sabaté

Regidor Joventut, Transparència i Noves Tecnologies

Portaveu ERC

3r Tinent d'Alcalde

epellicer@cambrils.org

Jaume Gila Pliego

Regidor d'Hisenda i Personal

6è Tinent d'Alcalde

jgila@cambrils.org

Alejandro García Muñoz

Regidor Ensenyament i Polítiques Actives d'Ocupació

 

agarciam@cambrils.org

Partit Demòcrata Europeu Català-Convergència i Unió

Mercè Dalmau Mallafré

Regidora de Turisme

Portaveu CIU

1a Tinent d'Alcalde

mdalmau@cambrils.org

Josep Lluís Abella Hortoneda

Regidor Cultura i Festes

4rt Tinent d'Alcalde

jlabella@cambrils.org

Antonio Laguna Martínez

Regidor Serveis, Medi Ambient i Obra Pública

alaguna@cambrils.org

 

 

Joan Maria Artigau Príncep

Regidor Urbanisme

7è Tinent d'Alcalde

jmartigau@cambrils.org

Partit dels Socialistes de Catalunya


Ana López Vázquez

Regidora Promoció econòmica, Participació Ciutadana, Cooperació i Solidaritat

2a Tinent d'Alcalde

Portaveu PSC

alopez@cambrils.org

Yolanda Quilez Castán

Regidora Protecció Ciutadana i Mobilitat

5a Tinent d'Alcalde

 

yquilez@cambrils.org

Josep M. Vallès Recasens

Regidor Esports, Benestar Social, Salut i Drets Cívics

 

jmvalles@cambrils.org

 


REGIDORS OPOSICIÓ


Nou Moviment Ciutadà

Oliver Klein Bosquet

Portaveu NMC

oklein@cambrils.org

 

 

 

 

 

Ciudadanos

Imanol Rico Mañas

Portaveu C's

irico@cambrils.org

Patricia De Miguel Ladreda

pmiguel@cambrils.org

Logo PP

Partit Popular

David P. Chatelain Lucena

Portaveu PP

dchatelain@cambrils.org

Carme Cros Brull

ccros@cambrils.org

 


Assamblea de Cambrils

Ivan Sanz Benito

Portaveu AdC

isanz@cambrils.org

Regidors/res no adscrits/es

Inma Sierra Davo

Encarni Bello Fernández

ebello@cambrils.org

M. Cinta Ballesté Aran

cballeste@cambrils.org

 

Santiago Gámez Moreno

sgamez@cambrils.org

 

Imma Sierra Davo

isierra@cambrils.org

Comparteix

Codi de Bon govern

El Ple municipal de 30 de setembre de 2014 va incorporar a l'ordenamanent jurídic de l'Ajuntament de Cambrils el Codi de Bon Govern Local aprovat per la Comissió Executiva del Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que es transcriu a continuació : 

PRINCIPIS DEL CODI DEL BON GOVERN LOCAL

 • Els electes locals actuarem en l'acompliment de les nostres funcions, d'acord amb la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la resta de l'ordenament jurídic i ajustarem la nostra activitat als principis ètics i de conducta continguts en el present Codi de Bon Govern Local
 • Regiran les nostres actuacions l'eficiència, la modernització de l'Administració i el bon servei a la ciutadania, defensant els interessos generals amb honestedat, objectivitat, imparcialitat, confidencialitat, austeritat i proximitat a la ciutadania.
 • Contribuirem a la millora dels models de gestió i assegurarem a la ciutadania un bon Govern Local com a garantia d'igualtat i solidaritat, adquirint un compromís amb l'ètica pública i la qualitat de la democràcia en l'àmbit de gestió més pròxima a la ciutadania.
 • Els representants locals fomentarem la transparència i la democràcia participativa.
 • Treballarem a favor de la inclusió social i l'equilibri territorial, entre el Centre i els Barris, acostant els serveis a la ciutadania i distribuint-los en el conjunt del municipi de forma equitativa.
 • Respectarem la voluntat de la ciutadania i actuarem amb lleialtat política, comprometent-nos a assumir el Codi de conducta política en relació amb el transfuguisme a les Corporacions Locals.
 • Respectarem i farem respectar els drets humans, fomentarem els valors cívics, i utilitzarem un to respectuós i deferent a les nostres intervencions, tant cap a qualsevol membre de la Corporació com cap a la ciutadania, a la qual facilitarem l'exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.
 • Els representants electes ens abstindrem d'exercir les nostres funcions o utilitzar les prerrogatives del càrrec per a afavorir interessos privats, propis o de terceres persones, prohibint el favoritisme i l'exercici d'autoritat en benefici propi.
 • Els electes locals no acceptaran regals que sobrepassin els usos i costums de la simple cortesia per part d'entitats o persones.
 • Inclourem entre els principals objectius de les polítiques locals la lluita contra el canvi climàtic, la protecció del medi ambient i l'ordenació racional i sostenible del territori.

 

MESURES PER MILLORAR LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE LA DEMOCRÀCIA LOCAL

Resulta indispensable l'estímul i desenvolupament de totes aquelles mesures que contribueixin a apropar l'administració local a la ciutadania i garanteixin la màxima transparència en la gestió i la més àmplia informació. Per a aconseguir-lo:

 • S'articularan comissions de control i seguiment en la contractació pública per a garantir que tant la contractació realitzada per l'Ajuntament com pels seus organismes autònoms i empreses de capital municipal es dugui a efecte sota els principis de transparència, legalitat, publicitat i lliure concurrència.
 • Crearem mecanismes per possibilitar la formulació de suggeriments i queixes com a mitjà d'aprofundir en la participació i comunicació amb el veïnat.
 • El Govern Local mantindrà reunions periòdiques amb l'oposició, per donar compte de les iniciatives i projectes, així com per facilitar els acords i la desitjable governabilitat de l'Administració Local.
 • Com a norma general, se celebraran Plens ordinaris almenys de caràcter trimestral, en els ajuntaments amb població inferior a 20.000 habitants.
 • Es recomanarà la incorporació de l'oposició als Consells d'Administració de les Societats i Empreses Públiques Municipals, i als Patronats de les Fundacions Locals.
 • Es regularà la compareixença en comissions informatives dels directius d'organismes, empreses, patronats i serveis municipals.
 • Les empreses públiques o amb participació pública aplicaran en la seva gestió codis ètics de conducta i criteris d'estratègia de Responsabilitat Social Empresarial.
 • Es publicarà detalladament el procediment de concessió de subvencions i ajudes, amb determinació de la quantia i del beneficiari, i amb màxim nivell de transparència sobre les persones jurídiques sol·licitants i els grups de les quals depenguin
 • Regulació d'una carta de drets de la ciutadania respecte al funcionament dels serveis.
 • Impulsar l'aplicació de la Llei d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, destinant recursos a la utilització de les tecnologies de la informació i el coneixement.
 • Els Governs Locals col·laboraran amb les instàncies que defensin els drets de la població donant resposta als seus requeriments i sol·licituds. Igualment adoptaran les mesures adequades per garantir l'eficàcia de les decisions judicials.
 • Els diversos Grups Polítics disposaran en dependències municipals d'un despatx o local per a reunir-se i rebre visites, posant l'Alcalde/essa a la seva disposició els mitjans materials i humans que permeti el Pressupost.
 • Es garantirà la pluralitat en els mitjans locals d'informació i comunicació afavorint un espai de participació per a l'oposició.
 • Promourem el diàleg amb els sectors socials, amb els treballadors i treballadores de l'administració i les organitzacions sindicals, incentivant el compromís amb l'eficiència en la prestació dels serveis públics locals.
 • S'afavorirà la celebració anual d'un debat sobre l'Estat del Municipi .

 

INCOMPATIBILITATS I DECLARACIONS D'ACTIVITATS I BÉNS

 • Els representants locals, així com els membres no electes de la Junta de Govern Local, formularan, a l'inici i final del mandat, declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.
 • Es faran públiques les declaracions de béns, d'activitats i causes de possible incompatibilitat, dels càrrecs públics electes, directius i personal de confiança de les institucions, conforme als models que seran aprovats pels Plens.
 • Es traslladaran al Registre de béns i interessos els canvis patrimonials o d'activitats que tinguin lloc al llarg de la legislatura, en el termini de dos mesos des que es produeixin.
 • Es publicaran les retribucions íntegres, així com les compensacions econòmiques que percebin per la representació ocupada amb motiu del seu càrrec, dels càrrecs públics electes, dels directius i personal de confiança de les institucions.

 

RETRIBUCIONS ECONÒMIQUES DELS ELECTES

 • Des del respecte a l'autonomia local, les retribucions dels electes dels Governs Locals han de respondre a criteris objectius tals com la població, el pressupost o la situació financera municipal.
 • Igualment haurà d'establir-se una relació de Regidors de govern i oposició amb retribució i dedicació plena en funció dels mateixos criteris.
 • Es recomana la dedicació exclusiva dels alcaldes i alcaldesses dels Municipis de més de dos mil habitants.
 • Les quanties retributives es fixaran partint d'uns barems que utilitzaran, com a límits i criteris comparatius, el règim retributiu de càrrecs públics d'altres institucions i/o funcionaris públics que ocupin càrrecs de similar responsabilitat ja sigui en l'àmbit local, estatal o autonòmic.
 • Les remuneracions dels càrrecs electes seran publicades per a coneixement de la ciutadania.
 • Els electes locals actuaran d'acord amb criteris d'austeritat i prudència en la seva política de despeses.
 • Les Federacions Territorials de Municipis recomanaran les quanties retributives d'aplicació en el seu territori respectiu.
 • Promourem la creació d'un fons en les CCAA a l'efecte de garantir les retribucions dels electes locals en Ajuntaments de menys de 5.000 habitants.

 

MESURES DE DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA

 • La democràcia representativa i la democràcia participativa no són alternatives contraposades, sinó que es complementen i reforcen la una a l'altra. Per altra banda, un moviment associatiu sòlid i una societat participativa i bé estructurada resulten imprescindibles per a l'aprofundiment de la democràcia local.
 • Es fomentarà una Administració relacional, dialogant, que impliqui i consulti a la ciutadania i als diferents agents econòmics, socials i culturals, facilitant les vies i els mitjans necessaris.
 • Es crearan instruments concrets com el Consell del Municipi, grups de treball entorn de projectes determinats, tallers de reflexió ciutadana, vies per a la preparació dels Pressupostos Participatius, el Consell Econòmic i Social i els Consells Assessors sectorials. Així mateix es recollirà en la normativa d'organització l’anomenada iniciativa popular.
 • El Govern local educarà per a la participació ciutadana, dissenyant plans de formació adequats per a fomentar l'associacionisme i el voluntariat cívic.
 • S'articularan fórmules de participació respecte a diferents col·lectius, parant esment diferenciat a la participació dels nens i nenes amb l'impuls de Consells de la Infància, i la mateixa o altres fórmules per a joves, gent gran, i immigrants.
 • Assegurarem el dret a la informació entre la ciutadania i els representants locals, aprofitant al màxim les tecnologies de la informació, a la utilització de la qual es contribuirà decididament.
 • Desenvoluparem fórmules diverses d'avaluació ciutadana de la gestió local. Per a afavorir aquesta avaluació, donarem compte de forma regular del grau de compliment dels objectius de la gestió i del nivell d'execució pressupostària.
Comparteix

Retransmissió

Retransmissió en directe Plens

En cas de plens telemàtics, es podran seguir des del CANAL DE YOUTUBE de l'Ajuntament. Cliqueu AQUÍ.

En cas de plens telemàtics, es podran seguir des del CANAL DE YOUTUBE de l'Ajuntament. Cliqueu AQUÍ.

Comparteix

VideoActa

El Ple de l'Ajuntament de 31 de gener de 2017, va aprovar la implantació del sistema de Videoacta de les sessions públiques del Ple, com a element integral per a fomentar la transparència institucional.
Comparteix

Notícies del Ple

En aquest enllaç trobareu les notícies sobre els plens municipals i el seu relat periodístic

Comparteix

cartipas

cartipas
cartipas
Full-size image: 180.8 kB | View image Visualitza Download image Descarrega
Comparteix


Full-size image: 55.2 kB | View image Visualitza Download image Descarrega
Comparteix


Full-size image: 47.4 kB | View image Visualitza Download image Descarrega
Comparteix


Full-size image: 47.4 kB | View image Visualitza Download image Descarrega
Comparteix


Full-size image: 48.3 kB | View image Visualitza Download image Descarrega
Comparteix


Full-size image: 243.6 kB | View image Visualitza Download image Descarrega
Comparteix

Mocions

 

Les mocions són propostes d'acords que presenten els grups municipals que formen el consistori municipal per tal que s'aprovin pel Ple. Les entitats i associacions també poden presentar mocions gràcies al dret que se'ls hi reconeix al Reglament Orgànic Municipal.

Comparteix
Comparteix
Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet

La seva privacitat és important per nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La seva privacitat és important per nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

__ac

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

tree-s

Cookie que controla la navegació. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

I18N_LANGUAGE

Cookie generada per mostrar traduccions segons l'idioma del web. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

 • _ga  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira als 2 anys.
 • _gid  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira al cap d'un dia.
 • _gat  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira després d'1 minut.
 • _gac_  Inclou informació de la campanya relativa a l'usuari. Expira als 90 dies.
Cookies de Tercers

Google Translator

Cookie de Google que permet mostrar traduccions de la web a altres idiomes.

Les cookies generades per google translator son les següents:

 • googtrans  Emmagatzema l'idioma al que es vol traduir la web. Expira al tancar la sessió.
 • googtransopt  Emmagatzema les preferències de l'usuari. Expira als 2 anys.