Què són i per qui estan formades?

  • Les comissions informatives són òrgans col·legiats de l’Ajuntament formades per regidors i regidores de tots els grups polítics municipals.

Quines són les seves funcions?

  • L’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser aprovats pel Ple Municipal (o de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació o desconcentració)
  • El seguiment de la gestió de l’alcalde/essa, la Junta de Govern Local i els/les regidors/es que ostentin delegacions o competències desconcentrades.

Quina és la periodicitat de les reunions?

  • Mai serà inferior a una sessió mensual.

L’alcalde/essa i la Junta de Govern Local podran demanar informe i assessorament de la comissió informativa abans de l’adopció de qualsevol acord. (ROM_art. 130)