Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
Cantata Els Músics de Bremen
Escola Municipal de Música de Cambrils
Esteu aquí: Inici / L' Escola / Curs actual / Bonificacions / BONIFICACIONS

BONIFICACIONS

L'ordenança fiscal número 17 reguladora de la taxa per la prestació de serveis contempla les diferents bonificacions a les que es pot optar en el moment de formalitzar la matrícula.

Exempcions i bonificacions curs 2018/19

Article 4, apartat E) QUOTES PER ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS: PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA: ESCOLA DE MÚSICA.

[...] Els alumnes que optin pel pagament total de l’import de la tarifa en el moment de formalitzar la matrícula gaudiran d’una bonificació del 3% sobre el total de la tarifa que correspongui. Un cop calculada aquesta bonificació, sobre la quota resultant es podrà aplicar, si escau, una de les bonificacions enumerades a l’article 5A.

Article 5. A) BONIFICACIONS I EXEMPCIONS DE LA MATRÍCULA DEL PROGRAMA OFICIAL DE L’ESCOLA DE MÚSICA

A.1  Tindran una bonificació del 75% de l’import de l’ensenyament:

A.1.1        L’alumnat la unitat familiar del qual tingui uns ingressos bruts màxims iguals o inferiors a l’IRSC  (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), fixat en la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

A.1.2        Les persones que estiguin en possessió del Títol de Família nombrosa o monoparental de categoria especial, reconeguda a tal efecte.

A.2  Tindran una bonificació del 25% de l’import de l’ensenyament:

A.2.1        L’alumnat la unitat familiar del qual tingui uns ingressos bruts màxims iguals o inferiors a l’IRSC incrementat en un 75%.

A.2.2        Les persones que estiguin en possessió del Títol de Família nombrosa o monoparental de categoria general, reconeguda a tal efecte.

A.2.3        L’alumnat amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.

A.2.4        Els funcionaris i personal contractat per l’Ajuntament de Cambrils i els seus Patronats i Organismes Autònoms, així com els seus fills i filles.

A.3  Tindran una bonificació del 10% de l’import de l’ensenyament:

A.3.1        Els germans matriculats al centre, quan d’una mateixa família es matriculin 2 o més germans dins del mateix exercici escolar.

A.3.2        Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com els seus cònjuges i els/les seus/ves fills/es.

A.3.3        Les dones víctimes de violència de gènere així com els/les seus/ves fills/es dependents.

Les bonificacions enumerades en aquest article 5, apartat A no són acumulables entre si, a excepció dels punts A.2.3, A.3.2 i A.3.3. En aquests casos, i un cop aplicada la bonificació corresponent (discapacitat, víctimes d'actes terroristes i violència de gènere), sobre la quota resultant es podrà aplicar, si es compleixen els requisits, les bonificacions A.1.1 i A.2.1

La unitat familiar s’entén restringida a la persona beneficiària, els pares i/o mares, o tutors/s leg

als i germans/es sense nucli familiar propi que conviuen en el mateix domicili. Les persones amb grau de dependència reconegut empadronades al domicili també formaran part de la unitat familiar.

Per calcular l’IRSC es tindrà en compte:

  • Per a cada adult de més a la llar: (IRSC 2015)
  • Per a cada infant de més a la llar: (IRSC 2015)x0.3 (s’entén per infants als menors de 16 anys)

Les exempcions i bonificacions anteriors, seran d’aplicació per alumnes matriculats a l’Escola de Música quedant-ne exclosos els Tallers.

És requisit indispensable per poder optar a una bonificació/exempció que la persona beneficiària, i els seus pares i/o les mares o tutors/es legals no tinguin cap tipus de deute pendent en via executiva, sempre que no s’hagi acordat el seu fraccionament, ajornament o suspensió i es compleixin els terminis concedits.

Per optar a les bonificacions recollides en els apartats A.1, A.2.1, A.2.2 i A.2.3, caldrà complir, a més, els següents requisits:

Estar empadronat al municipi de Cambrils l’alumne/a i almenys un dels progenitors o tutors.

Que el sumatori del valor cadastral de tots els béns immobles de qualsevol categoria dels que siguin titulars a Cambrils els membres de la unitat familiar no superi l’import resultat d’aplicar a la quantitat de 66.245€ el coeficient d’actualització del valor cadastral que determini la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a cada exercici.

Els requisits per optar a les bonificacions i excepcions s’han de complir en el període de la matrícula.

Contingut relacionat
Comparteix
EMMC 43850 - Cambrils Telèfon 977 368 102 Fax 977 794 019 escolamusica@cambrils.cat

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet