Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
OME
Ensenyament
Esteu aquí: Inici / Ensenyament / Serveis / Consell Escolar Municipal / Membres de la Comissió Permanent

Membres de la Comissió Permanent

Els membres de la Comissió Permanent són una representació del Ple del Consell Escolar municipal:

  • La presidenta – Sra. Camí Mendoza
  • Un representant de l’Ajuntament – Sr. Alejandro García
  • Un representant dels pares i mares – Sr. Francesc Ferrando
  • Un representant dels mestres i professors – Sr. Ismael fernández
  • Un representant dels directors – Sr. Francesc Recasens
  • Un representant del personal d’administració i serveis – Sr. Cirilo Argilaga
  • Un representant dels alumnes – Sra. Anna Costa
  • Un representant dels articles 3.7 i 3.8 – Sr. Christian Pomares


Extracte del reglament del Consell Escolar Municipal:

[...] Article 23

1. La comissió permanent la componen els membres següents:

a) El/la president/a, que és el/la  mateix/a del Consell.

b) Un representant de les mares i els pares, elegits entre els pares i les mares membres del Consell i escollit per ells mateixos.

c) Un representant de l’alumnat, elegit entre els/les alumnes membres del Consell i escollit per ells mateixos.

d) Un representant dels mestres i professors, elegits entre els mestres i professors membres del Consell i escollit per ells mateixos.

e) Un representant del personal d’administració i serveis (PAS), elegit entre el personal d’administració i serveis membre del Consell i escollit per ells mateixos.

f) Un representant d’entre els membres dels articles 3.7 i 3.8, elegit entre els representants d’aquests sectors membres del Consell i escollit per ells mateixos.

g) Un representant dels directors i/o titulars de centre, elegit entre els directors i/o titulars de centre membres del Consell i escollit per ells mateixos.

h) Un representant de l’Ajuntament designat pel/per la president/a d’entre els que formen el Consell.

2. El/la secretari/ària de la comissió permanent serà el/la mateix/a del consell i actuarà amb veu però sense vot.

3. La proposta dels representants dels sectors enumerats a l’apartat 1 d’aquest article l’ha d’aprovar el ple.

4. El mandat dels membres de la comissió permanent és de dos cursos.

5. Quan un membre de la comissió permanent acabi el seu mandat com a membre del Consell o causi baixa voluntària, el col·lectiu al qual representa en aquesta comissió haurà d’elegir o designar un nou representant en el termini màxim de dos mesos.

Article 24

Les funcions de la comissió permanent són les següents:

a) Constituir-se en mesa electoral i fer les funcions pròpies d’aquesta en la renovació dels membres.

b) Proposar el calendari de reunions i proposar punts a l’ordre del dia del ple.

f) Proposar al/a la president/a la creació de comissions i les persones que han de fer de coordinadores.

g) Distribuir entre les comissions, si cal, els encàrrecs d’elaboració dels informes i els dictàmens.

h) Proposar al president del Consell la convocatòria del ple amb caràcter extraordinari.

Article 25

La Comissió permanent s’ha de reunir en sessió ordinària, com a mínim una vegada cada dos mesos i sempre amb caràcter previ a les reunions del ple.

També es pot reunir amb caràcter extraordinari, que pot ser urgent, sempre que ho consideri oportú el/la president/a o bé ho sol·liciti una tercera part dels seus membres.

Comparteix
Àrea d'Ensenyament Av. Horta Sta. Maria, 14 43850 Cambrils T. 977 307 401 F. 977 794 572

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet