Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
OME
Ensenyament
Esteu aquí: Inici / Ensenyament / Ajuts i subvencions / Curs 2017-18. Bonificacions en la quota de les llars municipals

Curs 2017-18. Bonificacions en la quota de les llars municipals

Descripció

L'ordenança fiscal núm.18 estableix un sistema de bonificacions en la quota mensual dels serveis educatius de les llars d’infants municipals Maria Dolors Medina i La Galereta. Es podran bonificar els serveis educatius, i en queden exclosos el menjador, l’acollida i altres que es puguin generar.

Es pot fer la sol·licitud durant tot el curs escolar, amb efectes econòmics a partir de la resolució per part de l’administració del compliment dels requisits per part de la família sol·licitant.

A.1 Tindran una bonificació del 75% de l’import de la quota:

A.1.1   L’alumnat la unitat familiar del qual tingui uns ingressos bruts màxims iguals o inferiors a l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), fixat en la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

A.1.2   Les persones que estiguin en possessió del Títol de Família nombrosa o monoparental de categoria especial, reconeguda a tal efecte.

A.2 Tindran una bonificació del 25% de l’import de la quota:

A.2.1 L’alumnat la unitat familiar del qual tingui uns ingressos bruts màxims iguals o inferiors a l’IRSC incrementat en un 75%.

A.2.2 Les persones que estiguin en possessió del Títol de Família nombrosa o monoparental de categoria general, reconeguda a tal efecte.

A.2.3 L’alumnat amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.

A.3 Tindran una bonificació del 10% de l’import de la quota:

A.3.1 Els germans matriculats al centre, quan d’una mateixa família es matriculin 2 o més germans dins del mateix exercici escolar.

A.4 Tindran una exempció total de l’import de la quota:

A.4.1    Els/les fills/es de persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes.

A.4.2    Els/les fills/es dependents de dones víctimes de violència de gènere.

La unitat familiar s’entén restringida a la persona beneficiària, els pares i/o mares, o tutors/s legals i germans/es sense nucli familiar propi que conviuen en el mateix domicili. Les persones amb grau de dependència reconegut empadronades al domicili també formaran part de la unitat familiar.

Per calcular l’IRSC es tindrà en compte:

  • Per a cada adult de més a la llar: (IRSC 2015)
  • Per a cada infant de més a la llar: (IRSC 2015)x0.3 (s’entén per infants als menors de 16 anys)


Llapis_torts

 

És requisit indispensable per poder optar a una bonificació/exempció que la persona beneficiària, i els seus pares i/o les mares o tutors/es legals no tinguin cap tipus de deute pendent en via executiva, sempre que no s’hagi acordat el seu fraccionament, ajornament o suspensió i es compleixin els terminis concedits.

 

Per optar a les bonificacions recollides en els apartats A.1 i A.2 caldrà complir, a més, els següents requisits:

  • Estar empadronat al municipi de Cambrils l’alumne/a i almenys un dels progenitors o tutors.
  • Que el sumatori del valor cadastral de tots els béns immobles de qualsevol categoria dels que siguin titulars a Cambrils els membres de la unitat familiar no superi l’import resultat d’aplicar a la quantitat de 66.245€ el coeficient d’actualització del valor cadastral que determini la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a cada exercici.

 

Les bonificacions indicades anteriorment no són acumulables, podent acollir-se únicament a la bonificació per un únic concepte. En el cas de les condicions no econòmiques per la qual es percep la bonificació, la vigència de les mateixes s’hauran de mantenir al llarg del curs escolar.

Tampoc es podran acumular aquestes bonificacions amb altres ajuts o subvencions atorgats per l’Ajuntament, que suposin una reducció en la quota bàsica mensual de la llar.

Les sol·licituds es podran presentar a l'OAC a partir del dia 12 de juny de 2017

Sol·licitud curs 2017-2018

Comparteix
Àrea d'Ensenyament Av. Horta Sta. Maria, 14 43850 Cambrils T. 977 307 401 F. 977 794 572

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet