Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
El port de Cambrils
El far vermell
Torre del Port de Cambrils
Esteu aquí: Inici / Cambrils / Serveis / Activitats i Establiments / Guia de normativa

Guia de normativa

Recull no exhaustiu de normativa sectorial i d'intervenció d'aplicació a activitats i instal·lacions diverses

RÈGIM D'INTERVENCIÓ

 • Ordenança Municipal Reguladora del Règim d'Intervenció Administrativa de les Activitats i Instal·lacions (OMIAI). (Per les no incloses en normativa estatal o autonòmica).
 • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental.
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
 • Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.
 • Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.
 • Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
 • Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

 

NORMATIVA BÀSICA APLICACIÓ TÈCNICA DE LES ACTIVITATS

ORDENANCES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE CAMBRILS

 • Ordenança municipal sobre instal·lacions i activitats susceptibles d’emetre fums, gasos, pols, sorolls i vibracions
 • POUM

 

SEGURETAT I PREVENCIÓ EN MATÈRIA D’INCENDIS

 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el “Código Técnico de la Edificación” (CTE).
 1. Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (SI).
 2. Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat (SUA 1-2-3-4-5).
 • Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el “Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials” (RSCIEI).
 • Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
 • Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
 • Ordre INT-324-2012 ITC Genèriques
 • Ordre INT322-2012 ITC RSCIEI
 • Ordre  INT-323-2012 ITC DB SI CTE

PÚBLICA CONCURRÈNCIA

 • Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
 • Reial Decret 2816/1982, de 27 d’agost, Reglament general de policia i espectacles públics i activitats recreatives
 • DECRET 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada

 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

 • Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
 • Llei 3/2003, de 17 de novembre, del soroll.
 • Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, d'avaluació i gestió del soroll ambiental.
 • Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.
 • Reial Decret 1367/2007,  de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, en referència a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.
 • Ordenança Municipal sobre el soroll i les vibracions
 • Mapa de capacitat acústica de Cambrils
 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el “Código Técnico de la Edificación” (CTE): Document Bàsic de protecció davant el soroll (HR).

 

CONTAMINACIÓ LLUMINOSA

 • Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
 • Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
 • Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

 

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES - ACCESSIBILITAT

 • REIAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el “Código Técnico de la Edificación” (CTE): Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat (SUA)
 • DECRET 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.
 • Documents DT-1, DT-2, DT-3 i DT-4  i DT-5 de les TAAC (Taules d’accessibilitat a les activitats a Catalunya)

 

ESTALVI ENERGÈTIC i SALUBRITAT

 • REIAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el “Código Técnico de la Edificación” (CTE):

- Document Bàsic d’Estalvi d’energia (HE 4)

- Document bàsic  qualitat aire interior (HS 3)

 

SEGURETAT D’INSTAL·LACIONS

 • REIAL DECRET 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión” (REBT) així com les Instruccions Tècniques Complementàries del mateix (ITCs).
 • REIAL DECRET 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el “Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios” (RITE), i posteriors modificacions.
 • RD 238/2013, de 5 d’abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del  Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per REIAL DECRET 1027/2007, de 20 de juliol.
 • REIAL DECRET 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG i 01 a 11, en el supòsit que els aparells de cocció funcionen amb gas.
 • Instrucció 1/2015, de 12 de març, de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, en relació al procediment a seguir  en les inspeccions a realitzar pels organismes de control, que afecte a instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)
 • Reial Decret  2291/1985, de 8 de novembre, por el que se aprova el Reglamento de d’aparells d’elevació i manutenció.
 • Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 «Ascensors» del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre.
 • Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre.
 • Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 «Instalaciones para suministro a vehículos» y se regulan determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas.
 • Real Decreto 2060/2008 de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Equipos a Presión y sus instrucciones complementarias.

 

PRL

 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
 • Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

 

LEGIONEL·LOSI

 • Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienico-sanitàries  per a la prevenció de la legionel·losi
 • REIAL DECRET 865/2003,  de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els  criteris higienico-sanitaris  per a la prevenció de la legionel·losi

 

AUTOPROTECCIÓ

 • DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

 

PISCINES I PARCS AQUÀTICS

 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el “Código Técnico de la Edificación” (CTE): Document Bàsic de Seguretat davant el risc d’ofegament (SUA 6)
 • Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les  normes sanitàries  aplicables a les piscines d’ús púbic
 • Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic
 • Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.
 • Decret 103/1988, de 28 de març, pel qual es regula la instal·lació i  funcionament de parcs aquàtics.

 

ABOCAMENTS AIGUES RESIDUALS

 • Reglament Comarcal regulador del sistema d'abastament d'aigua i clavegueram.
 • DECRET 130/2003, de 30 de maig, pel qual s’aprova  Reglament dels Serveis Públics de sanejament
 • Reglament Municipal  Regulador de l’ús i els abocaments d’aigües residuals al clavegueram.

 

EMISSIONS A L'ATMOSFERA

 • Llei 34/2007, de 15 de novembre, de protecció de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.
 • Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació.
 • Decret 319/1998, de 15 de desembre, sobre límits d’emissió per a les  instal·lacions Industrials de combustió de potencia tèrmica inferior a 50 MWt i instal·lacions de cogeneració.
 • Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
 • INSTRUCCIÓ TÈCNICA DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I CONTROL DE L'AIRE IT - AT 003

 

RESIDUS

 • Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus.
 • Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

PIROTÈCNIA

 • Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
 • Real Decreto 1335/2012, de 21 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.

 

EMISSIONS RADIOELÈCTRIQUES (antenes de telefonia)

 • REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
 • ORDEN CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones.
 • DECRET 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació.
 • Ley 9/2014, de 9 de mayo de Telecomunicaciones.

 

CENTRES DE CULTE

 • Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009 dels centres de culte.
 • Llei 16/2009, del 22 de juliol,  dels centres de culte.

COMERÇ AMB DEGUSTACIÓ

 • LLEI 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.

Comparteix
Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet