Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
El port de Cambrils
El far vermell
Torre del Port de Cambrils
Esteu aquí: Inici / Cambrils / Ajuntament / Informació Econòmica / Serveis econòmics / Pagament d'impostos / Fraccionament de pagaments

Fraccionament de pagaments

Es pot sol·licitar el fraccionament de deutes tant en període voluntari com executiu

Com puc demanar un fraccionament?

Es pot demanar l'ajornament/fraccionament del deute sempre que es compleixin les condicions assenyalades en els articles 88 i 89 de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació de l'Ajuntament de Cambrils.

Quines condicions són necessàries?


Amb caràcter general:

Ho pot sol·licitar l'obligat al pagament o tercer interessat quan la situació de la seva economia l'impedeixi fer-ho.

Quan se sol·licita el fraccionament de pagament de deutes tributaris, tant en període voluntari com en executiu, es lliurarà en el moment de sol·licitar-lo un primer pagament que sigui equivalent al 25 % del deute, en senyal d'inici del fraccionament.

En el cas de concessió de fraccionament es calcularan interessos de demora sobre la quantitat ajornada, pel temps comprès entre el venciment del període voluntari i el venciment del termini concedit.

El tipus d'interès serà el previst en l'art.26.6 de la Llei General Tributària.

L' ingrés haurà de realitzar-se mitjançant domiciliació bancària indicada a la sol·licitud o en casos excepcionals, directament a la Tresoreria.

En cas de concessió, l' ingrés dels terminis haurà d'efectuar-se en les dates establertes a la resolució de concessió que seran sempre el dia 10 de cada mes.

Criteris de concessió

 

Els deutes d'import inferior a 600 € podran ajornar-se o fraccionar-se durant un termini de 6 mesos.

Els deutes d'import comprès entre 600,00 € i 9.000,00 € podran ser ajornats o fraccionats fins a 18 mesos.

Els deutes d'import comprés entre 9.001,0 0€ i 18.000,00 € podran ser ajornats o fraccionats fins a 24 mesos.

Si l'import excedeix de 18.000,00 €, els terminis concedits podrán estendres fins a 36 mesos si es presenta la corresponent garantía.

Excepcionalment es concedirà ajornament o fraccionament per deutes inferiors a 120,00 € o per terminis superiors als establerts anteriorment quan la capacitat econòmica del sol·licitant ho impedeixi, sempre i quan estigui degudament justificat a criteri del tresorer/a.

 

Quina garantia s'ha d'aportar?


Amb caràcter general, la garantia es constituirà mitjançant aval bancari.

Què pot comportar l' incompliment del pagament?


Si l'ajornament fos sol·licitat en període voluntari, s'expedirà provisió de constrenyiment que inclourà el deute ajornat, els interessos meritats i els recàrrecs del període executiu per la seva exacció per la via de constrenyiment. De no efectuar-se el pagament, es procedirà a executar la garantia per satisfer les quantitats esmentades. En cas d'inexistència o insuficiència d'aquesta, es seguirà el procediment de constrenyiment per a l'execució del dèbit pendent.

Si l'ajornament fos sol·licitat en període executiu, s'executarà la garantia i en cas d'inexistència o insuficiència d'aquesta, continuarà el procediment de constrenyiment.

L'interessat podrà avançar en qualsevol moment el pagament total o parcial del termini o terminis que restin per ingressar.

 

Contingut relacionat
Comparteix
arxivat sota:
Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet